src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/devlet_eposta.jpg” alt=”” title=”devlet_eposta” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1627″ />

PTT, eposta kelimesine yeni bir kavram getirmeye haz?rlan?yor. Konu ile ilgili aç?klamalarda bulunan PTT Genel Müdürü Osman Tural, tüm dünya üzerinde resmi i?lerin art?k elektronik ortamdan yap?ld??? ve Türkiye’de de böyle olmas? gerekti?ini dü?ündüklerini belirtti.

Yeni gelecek olan e-posta sistemiyle art?k devlet taraf?ndan gönderilen resmi epostlar?n okunup okunmad??? kontrol edilecek. Bu sayede e?er devlet taraf?ndan istenen bir ?ey yap?lmazsa “mesaj?n?z? görmedim” sorunu ortadan kald?r?lm?? olacak. Bu teknolojinin üzerinde çal??malar?n?n devam etti?ini belirten yetkililer postac?lar?n i?lerinden ayr?lmayacaklar?n?, bu i?in hala devam edece?ini sözlerine ekledi.


0 Yorumlar