src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/fiber_internet.jpg” alt=”” title=”fiber_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1864″ />

Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m’dan fiber internetin gelecek durumuna dair aç?klamalar geldi. Devlet olarak hedeflerinin 2023 senesi oldu?unu belirten Y?ld?r?m, dö?edikleri fiber kablolar ile büyük bir yol kat ettiklerini, 2023 y?l?nda ise ülkemizdeki evlerin yüzde 80inde 1Gbps internet h?z? hedeflediklerini sözlerine ekledi.

?nternetin art?k insanlar?m?z için vazgeçilmez bir unsur haline geldi?ini belirten Bakan Binali Y?ld?r?m, son on y?l içerisindeki ço?u yat?r?mlar?n? bili?im üzerine yapt?klar?n? da dile getirdi. ?nternet kay?tl?s? 30 milyon vatanda? görmek istediklerini söyleyen bakan, Türkiye’yi bir bili?im ve bilgi bankas? ülkeye çevirmek için u?ra?t?klar?n? söyleyerek sözlerini sonland?rd?. Bu nedenden dolay? fiber internetin yayg?nla?mas? için 2023 tarihini gösterebiliriz.


0 Yorumlar