src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/geliyoo.jpg” alt=”geliyoo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3593″ />

Ülkemizin en profesyonel arama motorunu geli?tirmeyi ba?aran Geliyoo’nun servisleri yava? yava? gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Dünya ile ayn? anda cloud servisini kullanmaya ba?layarak beklenmedik bir i?in alt?na imza atan Geliyoo ?imdi de RSS servisini kullan?ma açt?. Özel olarak kodlanm?? index botuyla her geçen gün daha fazla siteyi daha detayl? ve h?zl? ?ekilde indexlemeyi ba?aran Geliyoo veritaban? her geçen gün geli?mekte. Gelen bilgilere göre site günde 7 ile 10 TB aras?nda datay? sistemine kaydediyor. Yak?nda Geliyoo Browser’? da kullan?ma sunacak olan yöneticilerin akl?nda daha birçok proje var internet kullan?c?lar?na sunulacak.

Daha önce ne Google ne de ba?ka bir reklam ?irketi taraf?ndan uygulanmam?? bir reklam sistemini de yak?nda getirecek olan Geliyoo ?u anda yat?r?m üstüne yat?r?m al?yor ve en dikkat çeken yat?r?m hedeflerinden birisi konumunda. Bu sistem aç?lal? pek fazla bir süre geçmedi aradan ama geli?tiriciler as?l patlamay? 3 sene sonra yapacaklar?n? tahmin ediyorlar. RSS servisiyle birlikte haber ak???n? da daha h?zl? bir hale getiren Geliyoo bu haberleri tek bir tu?la sosyal payla??m sitelerinde payla?ma imkan? da sa?l?yor. Bakal?m bu kadar profesyonel bir Türk çal??mas? yak?n zamanda hak etti?i yere ula?acak m??


0 Yorumlar