gnctrkcll Yandex.Browser

Türk kullan?c?lara özel yapt??? çal??malar?n ard? arkas?n? kesmeyen Yandex’ten yeni bir taray?c? daha geldi. Turkcell’le ortak yürütülen çal??malar sonucunda GNCTRKCLL üyelerine özel bir taray?c? geldi. Daha önce dünyan?n hiçbir yerinde yap?lmayan bu proje ilk defa ülkemizde Yandex ve Turkcell ortak çal??mas?yla yap?l?rken gnctrkcll Yandex.Browser ad?n? ald?. Yandex.Browser’?n 1.7 versiyonu üzerinde yap?lan de?i?ikliklerle birlikte geli?tirilen yeni taray?c? gençlere özel olarak tasarlan?rken özelliklerinde de bu ba?lamda baz? de?i?iklikler bulunuyor. A?a??da vermi? oldu?umuz adresten gnctrkcll Yandex.Browser’? indirebilirsiniz. Taray?c?da yer alan adres çubu?u üzerinden hem bir siteye eri?im sa?layabilir hem de arama yapabilirsiniz; yani detayl? bir arama için illa Yandex sayfas?n? açman?za gerek yok.

gnctrkcll Yandex.Browser’da yer alan Favori Siteler sekmesi sayesinde sürekli olarak giri? yapt???n?z sitelere daha kolay bir yoldan giri? yapabilirsiniz. Bunun yan? s?ra yine taray?c? içinde yer alan Turbo Modu’yla birlikte internet ba?lant?n?z?n yava? oldu?u anlarda daha sa?l?kl? bir ba?lant? yaratabilirsiniz. Bu mod internetten gelen bilgileri s?k??t?rarak daha h?zl? sörf imkan? sunuyor. Taray?c?da yer alan senkronizasyon özelli?i de ba?ka bir bilgisayarda bulunan Yandex.Browser özelliklerinizi ve ayarlar?n?z? o cihaza ve yeni taray?c?n?za aktarmaya yar?yor. gnctrkcll Yandex.Browser’? a?a??dan indirebilirsiniz.

gnctrkcll Yandex.Browser indir


0 Yorumlar