intel_islemci

??lemci konusunda dünyan?n lideri oldu?u tart??mas?z olan Intel, dünyada büyük ses getiren yeni nesil i?lemcilerininin Türkiye lansman?n? da gerçekle?tirdi. 5. nesil Core i?lemcilerle birlikte art?k bu i?lemcilere sahip olan bilgisayarlar kablosuz görüntü aktar?m?, hatta kablosuz ?arj bile olabilecek. 14 nanometre teknolojisiyle geli?tirilmi? olan i?lemcilerle birlikte art?k daha iyi performans da al?nacakken ?s?nma sorunu da yava? bir ?ekilde ortadan kald?r?lacak. Bu i?lemciler için payla??lan tan?t?m videosunu da a?a??da sizlere sunduk.

?ki kat pil ömrü ve performans
Yeni i?lemcilerin, son kullan?c?lar için daha yüksek h?z ve çok say?da kablo gereksinimini ortadan kald?rmas? gibi yenilikler getirdi?ini ifade eden Ayd?n, önceki nesle oranla 2,5 kata varan oranda daha fazla pil ömrünün kullan?mda büyük kolayl?k sa?layaca??n? da belirtti.

Kurumlar için yeni güvenlik standartlar?

Ayd?n, kablosuz ya?am?n getirdi?i özgürlü?ün teminat? için yüksek güvenlik katmanlar? geli?tirildi?ini de sözlerine ekledi. Özellikle kurumsal kullan?mda bu ihtiyac?n kar??lanmas? noktas?nda, 5. nesil Intel Core i?lemcilerin Intel vPro teknolojisiyle birlikte yüksek güvenlik standartlar? sundu?unu kaydetti. Bu yeniliklerin, geli?mi? ?ifreleme standartlar?yla zararl? yaz?l?mlar?n ula?amayaca?? bir dilde ileti?im kurdu?una vurgu yapan Ayd?n, 5. Nesil Intel Core i?lemcilerin, her türlü kablosuz ba?lant? noktas?nda, basit, güvenli ve arac?s?z bir ba?lant? kurman?n en kolay yolunu sundu?unu ifade etti.


0 Yorumlar