src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/thunderbolt_intel-300×178.jpg” alt=”” title=”thunderbolt_intel” width=”300″ height=”178″ class=”alignnone size-medium wp-image-2702″ />

Las Vegas’ta gerçekle?mekte olan NAB 2013 etkinli?inde Intel yeni bir ürününü daha tan?tt?. PC sektörünün çökmekte oldu?u bugünlerde onu ayakta tutmaya çal??an sektörün en büyük isimlerinden biri olan Intel, eski Thunderbolt teknolojisinin yenisini bizlere sundu. Yeni Thunderbolt bir öncekine göre 2 kat daha h?zl? çal???yor. Falcon Ridge kod ad? ile tan?t?lan Thunderbolt 20 Gbps h?z?nda veri aktar?m? gerçekle?tiriyor, eskisinde bu de?er 10 Gbps idi. Fuarda yap?lan bir denemede Thunderbolt’un saniyede 1200 MB veri aktar?m? gerçekle?tirdi?i gözlenirken yeni üretilecek olan i?lemcilerde Thunderbolt’un yenisinin deste?inin verilmesi de bekleniyor.

2014 y?l?nda sat??a sunulacak olan yeni Thunderbolt teknolojisin en çok yarar sa?layaca?? konu kesinlikle 4K kalitesindeki filmlerin ta??nmas? olacakt?r. Sürücüden izlenen filmlerde de büyük katk? sa?layacak olan sistem ile daha h?zl? ve sorunsuz bilgisayarlar bizleri beklerken Apple’?n bu teknolojiye ?imdiden sahip oldu?unu, sadece iMaclere getirmedi?ini dile getirelim. Bu eklenme i?lemi için de çal??malar yap?ld???n? biliyoruz. ?imdi iki devin de teknolojileri kullan?c?lara sunmas?n? bekliyoruz. Bunun yan? s?ra acele etmemize de gerek yok, 4K filmlerin gelmesine de daha uzun bir süre var.


0 Yorumlar