iphone_6s

Telefon dünyas?n?n en güçlü serilerinden biri olan iPhone, son ç?kard??? iPhone 6 ile birlikte büyük ele?tiriler alm??t?. Telefon ne kadar be?enilirse be?enilsin, kolay bükülme yüzünden donan?msal sorunlar ortaya ç?km??t? maalesef. S?rada iPhone 6S var ve tüm Apple fanlar? büyük bir heyecanla yeni telefonu bekliyor. iPhone 6 Plus’?n S versiyonu gelecek mi bilmiyoruz ama iPhone 6S resmi olarak aç?kland?. Yeni telefonda merak edilen ?ey tekrar bükülme sorununun ya?an?p ya?anmayaca??.

Söz konusu bu bükülme sorununu ortaya ç?karan ve bir video ile Unboxtherapy Youtube kanal?nda yay?nlayan Lewis isimli Youtuber, ?imdi de bir ?ekilde eline geçirdi?i iPhone 6s kasas?na bükülme testi yapaca??n? aç?klad??? bir video yay?nlad?.

Söz konusu bu video içerisinde bükülme testini yapmayan Lewis, hassas ölçüm yapabilen bir cihazla, iPhone 6s’te bükülme sorununu önleyecek bir önlem al?n?p al?nmad???n? test ediyor. Öte yandan bükülme testini de yapaca??n?, ancak bunu ilerleyen günlerde yay?nlayaca??n? aç?klayan Youtuber, iPhone 6s kasas?nda da ilginç de?i?imler oldu?unu gösteriyor. Video kapsam?nda yap?lan ölçümlerde iPhone 6s modelinin, iPhone 6 ile neredeyse ayn? en ve boy uzunlu?una sahip oldu?u gösteriliyor. Buna kar??n sadece 2 bölgede, nokta at??? yap?lm?? farkl?l?klar görünüyor.

iPhone 6s için bükülme testi videosu yay?nlanacak!

Bilindi?i gibi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, cihaz?n ses açma ve kapatma butonlar?n?n bulundu?u bölgeden e?iliyordu. Zira butonlar?n o bölgeyi inceltmesi, kasan?n direnç katsay?s?n? dü?ürmekteydi. Öyle görünüyor ki Apple, tam da bu noktaya bir iyile?tirme çal??mas?nda bulunmu?.

Yap?lan ölçümde iPhone 6 kasas?n?n ses açma ve kapatma butonlar?n?n oldu?u yer 1,14mm kal?nl???nda iken, bu kal?nl?k iPhone 6s’in oldu?u iddia edilen kasada 1,9mm kal?nl???na ç?kart?lm??. Bu da kabaca Apple’?n, bu bölgeyi güçlendirmi? oldu?u anlam?na geliyor.

Her ne kadar Apple bu bölgeye bir nevi yama yap?lm?? olsa da, toplam kasa a??rl???n? sabit tutmay? ba?arm??. Bu durum da gösteriyor ki Apple, birkaç ay önce iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde 700 serisi aliminyum ala??m?n? kullanaca?? iddialar?yla örtü?en bir ad?m atm??.

Önümüzdeki günlerde yay?nlanacak iPhone 6s bükülme testi videosu, daha ?imdiden büyük merak uyand?rm?? durumda. Söz konusu videonun ise, birkaç gün içinde yay?nlanmas? bekleniyor. Söz konusu iPhone 6s ve iPhone 6s kasa detaylar?n?n kar??la?t?r?ld??? videoyu, a?a??daki ba?lant?dan izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar