ktunnel

TTNET taraf?ndan eri?ime engellenmi? sitelere girmek için ilk seçti?imiz kanal sitelerden biri olan Ktunnel da TTNET taraf?ndan eri?ime engellendi. TTNET kullan?c?lar?n?n ula?am?yor oldu?u siteye art?k giri? yapam?yoruz. Ktunnel tarz?nda pek çok site oldu?unu biliyoruz, ancak Ktunnel kesinlikle bu i?lerin liderli?ini yürütüyordu.

Proxy siteleri dendi?i zaman akla gelen ilk web platformlar?ndan Ktunnel kapat?ld?. Ktunnel.com’u t?klayan TTNet aboneleri a?a??daki uyar? ile kar??la?t?:

“5651 Say?l? Kanun’un 8/1-5 maddesi uyar?nca yap?lan teknik inceleme ve hukuki de?erlendirme sonucunda bu internet sitesi (ktunnel.com) hakk?ndaki Batman 2.Sulh CM’nin 08/11/2013 tarih ve 2013/1346 say?l? karar?na istinaden Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl??? taraf?ndan KORUMA TEDB?R? uygulanmaktad?r.”

Ktunnel adl? web sitesinde Koruma Tedbiri uygulanmas? ?u anlama geliyor;
?u anda TTNet kullanan aboneler Ktunnel.com sitesine giri? yapam?yor, buna kar??n Turkcell Superonline kullan?c?lar? giri? yapabiliyor. Bu durum bölgesel olarak de?i?iklik gösterebiliyor, ancak zamanla bütün bölgelerde Ktunnel’?n kapat?laca?? öngörülüyor.

Ktunnel’?n yeniden aç?l?p aç?lmayaca?? belirsizli?ini korurken, sitenin benzerleri de ortaya ç?kmaya ba?lad?.


0 Yorumlar