src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/Nielsen-Twitter-TV-Reyting.jpg” alt=”” title=”Nielsen Twitter TV Reyting” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1893″ />

Dünyan?n en büyük ara?t?rma ?irketlerinin ba??nda bulunan Nielsen’den çarp?c? bir aç?klama geldi. Bu vakte kadar televizyon reyting ölçümü de gerçekle?tiren ?irket bundan sonra televizyondan yap?lan yay?nlar?n Twitter’? nas?l etkiledi?ini de say?p ara?t?racak. Konu hakk?nda yap?lan aç?klama pek de geç kalmad?.

Bu kararlar? hakk?nda aç?klamada bulunan yöneticiler Twitter’?n art?k en büyük sosyal payla??m a?? oldu?unu söyleyebileceklerini ve say?m yapman?n Facebook’a göre çok daha kolay oldu?unu dile getirdiler. 25 ile 44 ya? aras?ndaki internet kullan?c?lar?n?n Twitter’? genelde fikirlerini dile getirmek için kulland???n? belirten yöneticinin bu sözünden yola ç?karsak bu geli?menin yeni bir reklam ak?m? yarataca??n? da söyleyebiliriz.


0 Yorumlar