src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/pisi.jpg” alt=”pisi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2991″ />

Yaz aylar? art?k geldi ve s?caklar da ?imdiden tavan yapmaya ba?lad?. Bu s?caklarda siz de fazlas?yla bunalacaks?n?z, ama bu s?rada bilgisayar?n?z? da dü?ünmeniz gerekiyor. K?? aylar?nda oldukça rahat bir bilgisayarda çal??m?? olabilirsiniz, ama yaz aylar?nda en iyi fana sahip olan ve en dü?ük sistemle çal??an bir bilgisayar bile fazlas?yla ?s?nabilir, bunun sonucunda donan?m?n? kaybedebilir. PC’nin ?s?s?n? gösteren program SpeedFan ile buna bir son getirebilirsiniz ama. Öncelikle yapman?z gereken a?a??da linkini vermi? oldu?umuz program? indirip PC’nin ?s?s?n? ö?renmek, ard?ndan ise önlemleri almaya ba?lamak.

SpeedFan ad?ndaki program hem PC’nizin ?s?s?n? gösteriyor hem de farkl? birçok özelli?i daha sizlere sunuyor. Peki PC ?s?s?n? dü?ürmek için ne yapmal?. E?er bir masaüstü bilgisayar kullan?yorsan?z kasan?n kapaklar?n? açabilirsiniz. Bunun yan? s?ra i?lemci için daha güzel ve kaliteli bir fan alman?z ilk yapman?z gereken ?ey olmal?, bu ko?ul alt?nda daha çok verim alacaks?n?z. E?er laptop kullan?yorsan?z yine daha iyi bir fan alabilir, bilgisayar?n?za altl?k alabilir ya da dizüstü bilgisayar altlar? için bulunan büyük fanlardan alabilirsiniz.


0 Yorumlar