src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/playstation_4-300×241.jpg” alt=”” title=”playstation_4″ width=”300″ height=”241″ class=”alignnone size-medium wp-image-2623″ />

?ubat ay?nda Sony taraf?ndan düzenlenen özel etkinlik ile tan?t?lan PlayStation 4’ten uzun süredir hiçbir haber alam?yorduk. 1 ayd?r sessizlik içine gömülen Sony zaten yapt??? tan?t?mda ne yeni konsolun tasar?m?n? göstermi?ti ne de tüm detayl? özellikleri bizlerle payla?m??t?. Ama sonunda bekledi?imiz bilgilerin bir k?sm? Game Developers Conferance 2013’te geldi. Oyun konsolunun yeni oyun kolu DualShock 4, Sony taraf?ndan oldukça desteklenilirken gelen bilgilere göre kol üzerinde duran tu?lar dijital entegre edilecek. Bu yolla birlikte kumandadaki tu?lar?n kolay bozulmas? engellenecek.

DualShock 4’te Stand By modunun olaca?? da söyleniyor. Henüz kesin olarak do?rulamayan bu bilgi gerçe?e dönü?ürse joystick’in bekleme modunda da ?arj edilebilece?ini söyleyebiliriz. PlayStation 4’ün içerisinde bir mikrofon ile sat??a sunulaca??n? da belirtelim. Bu bilgiyle birlikte konsolun çok özelle?tirildi?ini dü?ünebiliriz. Sosyal a?lar üzerinden payla??m yapabilece?imiz PlayStation 4 bizlere iki kullan?c? ad? seçmemizi sa?layacak. Birini Sony platformunda kullan?rken di?erlerin Twitter ve Facebook’ta kullanabilece?iz. Gerçek ad?n?z?n görünmesini istemiyorsan?z da bunu konsol ayarlar?ndan düzenleyebileceksiniz. DualShock 4 üzerinde bulunan Payla? butonunun s?rr? da ortaya ç?kt?. Konsol son birkaç dakikay? sürekli kay?t alt?nda tutacak ve hiçbir zaman son saniyelerde kaça replayler için dert yanmayacaks?n?z.


0 Yorumlar