Samsung Galaxy S6

Uzun süredir beklenen ve sonunda MWC 2015’te tan?t?lan Samsung Galaxy S6’n?n detaylar?n? payla?aca??z bu yaz?da sizlerle. Fazlas?yla ilgi gören, tan?t?m etkinli?ine bile normal ?artlardan çok daha fazla ki?inin kat?ld??? Galaxy S6 en çok tasar?m?yla dikkat çekerken Apple’da gönderme yapmay? ihmal etmedi. ?lk ba?ta bir konu?ma yapan Samsung CEO’su JK Shin, ard?ndan telefonun tasar?m? ve teknik özellikleri konusunda önemli bilgiler verdi. Tasar?mda en çok kullan?c? bildirimlerine de?er verdiklerini dile getirirken ard?ndan telefonun tan?t?m videosu da yay?mland?.

Tasar?m
Yeni cihazda ilk dikkat çeken tasar?m?n tamamen elden geçirilmi? olmas?. Tamamen yenilenen tasar?mda en dikkat çekici ö?e ise malzeme seçimi. Yeni cihaz?n malzemesinin standart metal tasar?ma göre %50 daha güçlü oldu?u belirtiliyor. Samsung’un bu konuda iddial? oldu?u, sunum s?ras?nda kasan?n bükülmeyece?ini belirterek Apple’a gönderme ile vurguland?.

Performans
Cihaz?n donan?m taraf?nda ise 14mm i?lemci ve DDR4 bellekler ilk dikkati çekenler aras?nda. 14mm teknolojisi yüzde 20’lik bir performans art??? sa?larken DDR4 belleklerin cihaz?n performas?na katk?s? önceki nesline oranla yüzde 80’lere ula?m?? durumda. Exynos 7420 çipi ile gelen cihaz, gücünü 2.1 GHz saat h?z?nda 4 adet 64 bit Cortex-A57 ve 1.5 GHz saat h?z?nda 4 adet Cortex-A53 i?lemciden al?yor. Grafik çözümünde 3GB LPDDR4 Mali-760 çözümüne yer verilen cihaz enerji tüketiminde de ba?ar?l?. Enerji tasarrufu sunan yeni Exynos 7420 çipi, Snadragon 810’a göre yüzde 20 daha az güç harc?yor.

Galaxy S6’n?n performans?, Samsung’un en son Phableti Galaxy Note 4’ün de üstünde. Yeni Galaxy S6’lar, Galaxy Note 4’e göre yüzde 30 daha fazla performans, yüzde 35 daha dü?ük güç tüketimi sunuyor.

Ekran
Cihaz?n ekran?nda ise ilk dikkat çeken 4. nesil Gorilla Glass’a yer verilmi? olmas?. 5.1 inç Super AMOLED QUAD HD ekran ile gelen Galaxy S6, öncülü Galaxy S5’e göre yüzde 77 oran?nda daha fazla piksel içeriyor. Galaxy S6 ekran?n?n sundu?u piksel yo?unlu?u 577ppi olarak aç?klanm?? durumda.

Kamera

Yeni Galaxy S6’lar?n kamera taraf?nda da birçok iyile?tirmeye imza at?lm??. Cihaz?n arka kameras?nda 16 megapiksellik ISOCELL sensörler kullan?l?yor. Optik imaj stabilizasyon özelli?ine sahip arka kameraya tek LED fla? e?lik ediyor. F1.9 diyafram aç?kl???na sahip mercek ile gelen kamera dü?ük ???k ko?ullar? alt?nda kaliteli foto?raflar çekmeye olanak sa?l?yor. Yeni arka kamera live HDR çekim özelli?ine de sahip. Cihaz 4K video çekim özelli?i sunuyor. Cihaz?n 5 megapiksel çözünürlü?ündeki ön kameras? da 1080p video kayd?na olanak sa?l?yor.

Pil
Galaxy S6’n?n dikkat çekici bir özelli?i de ?arj süresi konusunda getirdi?i geli?tirmeler. Yeni cihaz sadece 10 dakika ?arj ile 4 saat kullan?m olana?? sunuyor. Cihazda kablosuz ?arj özelli?i de bulunuyor. Galaxy S6’nin pil ömrü ise 12 saate kadar Wi-Fi ba?lant?, 13 saate kadar video, 49 saate kadar müzik dinlemeye izin veriyor. Galaxy S6’da 2550 mAh de?erinde bir pil yer al?rken, Galaxy S6 Edge’deki pilin de?eri 2600 mAh olarak aç?klanm?? durumda.

Yaz?l?m

Yeni cihaz?n yaz?l?m taraf?nda ise Android 5.0 sürümü ile yeniden tasarlanm?? Touchwiz arayüzü dikkat çekiyor. Arayüzde Material tasar?m çizgileri ve sadelik öne ç?k?yor. Touchwiz arayüzü Galaxy S6 Edge’in kenarlar?n?n efektif kullan?m? için de optimize edilmi? durumda.

Yeni Galaxy S6’larla birlikte kullan?ma sunulan dikkat çekici servislerden biri de Samsung Pay. Apple Pay’den farkl? olmayan mobil ödeme sistemi, kullan?c?lar? kredi kart? ta??ma zorunlulu?undan kurtarmay? amaçl?yor ve parmak izi okuyucusu ile ödeme ?eklini benimsiyor. Güvenli?in en üst düzeyde tutulaca?? söylenen Samsung Pay’in bu yaz ABD ve Kore’de kullan?ma sunulaca?? belirtiliyor.

Depolama

Samsung Galaxy S6 ile birlikte de?i?tirilebilir pil ve art?r?labilir depolama alan? dönemi de son buluyor. Yeni cihazlar 32, 64 ve 128 GB’l?k depolama alanlar? ile geliyor. Yeni cihaz?n 10 Nisan tarihinde sat??a sunulaca?? duyuruldu. Galaxy S6’n?n ba?lang?ç modelinin sat?? fiyat?n?n 650 dolar olaca?? da verilen bilgiler aras?nda.


0 Yorumlar