src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/09/Startup-?stanbul.jpg” alt=”Startup ?stanbul” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-6069″ />

Teknoloji ve internetle ilgili ?irket kuran giri?imcileri h?zland?ran ve erken a?ama yat?r?mlar?n? yapan Etohum, 1000 kat?l?mc?n?n yer alaca?? Startup ?stanbul’da umut vadeden 100 giri?imi dünyan?n en etkili 200 yat?r?mc?s?yla bir araya getiriyor.

Teknoloji giri?imcilerinin say?s?n? art?rmak ve uluslararas? networking ortam? yaratmak amac?yla düzenlenen Startup ?stanbul, farkl? co?rafyalarda cesur ve özgün çal??malara imza atan giri?imcilere ev sahipli?i yapacak. Bu projelerden biri de, Startup ?stanbul öncesi Microsoft ?stanbul ofisinde düzenlenecek olan mentorluk ve e?itim program?na kat?lmaya hak kazanan Guatemala’dan Zynn adl? giri?im. “Startup ?stanbul, bize 500 Startups, Microsoft, Twitter, SAP, IBM gibi ?irketlerin önünde sunum yapma ?ans? verdi. Bu ?irketimizi büyütebilmek için büyük bir f?rsat” diyen Zynn’in kurucusu Maria Leal, kendisinin ve di?er kurucu orta??n?n yol masraflar?n? kar??layabilmek için internette bir kampanya bile ba?latt?.

Farkl? ülkelerdeki giri?imci kültürünü ve yap?s?n? anlama, küresel f?rsatlar? yakalayabilme ve dünyan?n dört bir yan?ndaki yat?r?mc?larla tan??ma imkan? sunan Startup ?stanbul, ABD Almanya, Fransa, Azerbaycan, ?ran, Pakistan, M?s?r, Dubai, Bulgaristan, Polonya, S?rbistan, Ukrayna, Londra, Umman, Slovenya, ?spanya, Macaristan, Moldova, Kuveyt, Kosta Rika, ?sveç, Belçika gibi daha pek çok ülkeden yat?r?mc?y? ve giri?imciyi a??rlayacak.

Startup ?stanbul’un belli olan di?er konu?mac?lar? ve program ak??? hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi almak için http://www.startupistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


0 Yorumlar