apple_watch

Yakla??k iki senedir beklenmekte olan Apple’?n ak?ll? saati sonunda geride b?rakt???m?z gün resmi olarak tan?t?ld?. Bu vakte dek internete dü?mü? olan prototiplerle neredeyse alakas? olmayan, daha da kaliteli olan ak?ll? saatin iWatch de?il de Apple Watch ismiyle sat??a sunulmas? da yine dikkat çeken detaylar aras?nda yer al?yor. 2015’in ilk aylar?nda sat??a sunulacak olan Apple Watch fiyat? henüz aç?klanm?? de?il. Saatin ço?u Apple telefonuyla uyumlu olmas? da kullan?labilir alan say?s?n? art?racak.

Home tu?u ilgi çekici

Özellikle Samsung’un ak?ll? saatlerinde önde yer alan ana ekran tu?u, Apple Watch’da sa? tarafa konumland?r?lm?? durumda. Kullan?m aç?s?ndan çok daha i?levsel olan bu tu?, eski nesil kurmal? saatlerde oldu?u gibi kendi etraf?nda 360 derece dönebiliyor.

Bu tu? ile ana ekrana dönmek d???nda ekranda zoom yapabiliyor, uygulamalar aras?nda gezinebiliyor ya da saati tarihi ayarlayabiliyorsunuz.


Dokunmay? ve vurmay? anl?yor

Apple Watch’un bir di?er ilgi çekici özelli?i ise saatin dokunmay?, vurmay? ya da t?klamay? ay?rt edebiliyor olmas?. Ak?ll? telefonlarda kullan?lan kapasitif ekranlarda dokunma bas?nc? hissedilemiyorken, Apple Watch’a sert dokunman?z, vurman?z ya da t?klaman?z ay?rt edilebiliyor.

Özelle?tirilebilen arayüz

Saatin arayüzü tamamen özelle?tirilebilir durumda. 3. Parti uygulama geli?tiricilerin haz?rlad?klar? da dahil olmak üzere ( tam net bir bilgi bulunmuyor net bilgi geldi?inde de?i?tirilebilir ) çe?itli saat arayüzlerini kullanabilmeniz mümkün.

Çe?itli kay??lar

Ak?ll? saatin en büyük özelliklerinden birisi de modaya ayak uydurabilmesi. Apple Watch’un farkl? renklerde ve malzemelerde kay??lar? bulunuyor. ?stedi?iniz gibi tak?p ç?kartabildi?iniz bu kay??lar aras?nda, 6 renkli silikon, metal ya da alt?n gibi seçenekler de bulunuyor.


Spor ve sa?l?k uygulamalar?

Her ak?ll? saat gibi Apple Watch’da sa?l?k ve spora öncelik veriyor. Saatin arka yüzeyinde bulunan kalp ritim sensörü gibi sensörler spor yapman?za yard?mc? oluyor. Apple Watch yakt???n?z kaloriyi ölçüyor ve att???n?z ad?mlar? sayabiliyor. iPhone’un GPS’ini kullanan ak?ll? saat, sanal bir spor hocas? gibi de çal??abiliyor.

Apple Pay ve Apple Watch

Apple Watch’dan önce tan?t?lan Apple Pay kablosuz ödeme sistemi, Apple Watch taraf?ndan da destekleniyor. Ak?ll? saatinizi ödeme noktas?na yak?nla?t?rarak kredi kart?n?z ile ödeme yapabileceksiniz. Parmak izi okuyucusunun bulunmamas? güvenlik aç???na sebep olabilir.

Safir ekran

Apple Watch iPhone 6 Plus gibi safir ekrana sahip. Safir erkan ile Apple Watch’u çizebilmek çok daha zor.

Sat??a ç?k?? tarihi

Apple Watch 2015 y?l?n?n ilk aylar?nda sat??a ç?kacak.

14-09/09/520-1410291104.jpg

Mag Safe benzeri ?arj aleti

Android Wear ile çal??an ak?ll? saatlerde genelde kablosuz ?arj görüyoruz ancak Apple Watch’da durum farkl?. Apple Watch ?irketin Macbook serisi diz üstü bilgisayarlar?nda kulland??? Mag Safe benzeri m?knat?sl? bir ?arj aletini kullanacak. Saatin arkas?na yerle?tirilen 4 yuvarlak bölümden 2 si ?arj için kullan?lacak.

Suya dayan?kl?l?k

Apple bu konu ile ilgili net bir bilgi vermedi ancak Apple Watch kolundayken ellerini y?kayan birisinin görselini payla?t?. Bu görselden saatin k?smen suya dayan?kl? oldu?unu anlamam?z mümkün ancak kesin de?il.

Uyumluluk

Apple Watch iPhone 5 ve daha yeni bir iPhone ile uyumlu. Android cihazlar, iPhone 4S ya da iPhone 4 Apple Watch ile uyumlu çal??mayacak.


0 Yorumlar