apple

Dünyan?n en de?erli ?irketi olarak gösterilen Apple’?n i?çilerini hangi i? modeliyle çal??t?rd???n? hiç merak ettiniz mi? Zira 500 milyar dolarl?k bir de?ere sahip olmak hiç de kolay ba?ar?labilecek bir ?ey de?il. Genelde uzak do?udaki ülkelerde üretimini gerçekle?tiren Apple, gelen bilgilere göre çal??anlar?n? haftada 60 saat mesaiye b?rak?yor. Zaten dünya genelinde de 60 saat çal??ma s?n?r? yer almakta.

Bu noktada hemen her teknoloji ürünü için birden fazla tedarikçisine üretim yapt?rtan Apple’?n i?çilerinin çal??ma ko?ullar?na yönelik son verileri, ?irket taraf?ndan aç?kland?.
Apple çal??anlar?n?n yüzde 95’inin haftada 60 saatin alt?nda çal??t??? aç?kland?. Bu oran 2012’de yüzde 92 seviyesindeydi. Haftal?k ortalama 60 saatlik çal??ma süresi, bir çal??an?n maksimum çal??ma saati için üst limit olarak kabul ediliyor.

Daha normal ?artlar

Apple’?n Çin’deki baz? fabrikalar?nda haftal?k çal??ma saati ortalamas?n?n 69 saat oldu?u, geçti?imiz Temmuz ay?nda bas?na yans?m??, ?irket bu nedenle insan haklar? kesimlerince ele?tirilmi?ti. Önceki y?llarda Apple’da çal??ma saatlerinin çok daha yüksek oldu?u da bu noktada hat?rlat?labilir. Aç?klanan son veriler ?????nda Apple i?çilerinin daha normal ?artlarda çal??maya ba?lad??? belirtilebilir.


0 Yorumlar