Trusteer

Dünyan?n en önemli teknoloji firmalar? aras?nda yer alan IBM, kullan?c?lar?n?n güvenlik sorunlar?n? ortadan kald?rmak için yat?r?mlar?na devam ediyor. Geride b?rakt???m?z gün de IBM, yaz?l?m sa?lay?c?s? ?irketi olan Trusteer’i sat?n almak üzere oldu?unu aç?klad?. Gelen tahminlere göre IBM bu servisi en çok bulut yaz?l?mlar? üzerinde kullanacka; böylece sahtekâr kullan?c?lar?n art niyetli hareketlerinin de önüne geçilecek.

Yeni duyurunun bir parças? olarak IBM; 200’ün üzerinde Trusteer ve IBM ara?t?rmac?s?n?n ve geli?tiricisinin mobil ve uygulama güvenli?i, geli?mi? tehditler, casus yaz?l?mlar, sahtecilik kar??tl??? ve mali suçlarla ilgili çal??mak üzere bir araya gelece?i bir internet güvenli?i yaz?l?m? laboratuvar? kuraca??n? da bildirdi.

2006 y?l?nda kurulan ve dünyan?n çe?itli ?ehirlerinde ofisleri bulunan Trusteer, çok say?da finans kurumu da dahil olmak üzere yüzlerce ?irkete web uygulamalar?n?, çal??an ve mü?teri bilgisayarlar?n? ve mobil ayg?tlar? tehditlerden korumaya yard?mc? olan çözümler sunuyor.

Bu yaz?l?m ne gibi bir çözüm sunuyor?

?nternet suçlular? var olan güvenlik denetimlerini a?may? ba?ararak sald?r?lar? olu?turma ve devreye alma konusunda her geçen gün daha da etkili hale geliyor. Trusteer çözümleri ise geleneksel güvenlik yaz?l?mlar?n?n gözden kaç?rabilece?i güvenlik tehditlerini belirleyebilme gücüne sahip. Örne?in, bankac?l?k mü?terilerinin mobil ayg?tlardan para transferi yapabilmelerini sa?lamak için Trusteer yaz?l?m?, ak?ll? telefonun etkilenebilece?i casus yaz?l?mlar?n saptanmas? i?lemini gerçekle?tirerek, para transferi i?leminden önce bankan?n sahtecili?e ve hesap h?rs?zl?klar?na kar??n korunmas?n? sa?l?yor.

Bugün ABD’nin en iyi 10 bankas?ndan yedisi, ?ngiltere’deki en iyi on bankadan dokuzu mü?teri hesaplar?n?n internet sald?r?lar?ndan ve mali doland?r?c?l?ktan korunmas?na yard?mc? olan Trusteer çözümlerini kullan?yor.


0 Yorumlar