google-webmaster-tools

 

Google arama sonuçlar?, sadece bir s?radan internet kullan?c?s?n?n i?ine yaram?yor, asl?nda daha çok internet sitesi sahibi olanlar için önemli. Arama sonuçlar?nda kendi sitesini daha üst s?ralarda ç?karmak isteyen webmasterlar bunun için büyük çaba sarf ediyorlar, ço?unun da çakall??a kaçt???n? söyleyebiliriz. Ancak Google bu konuda bizleri fazlas?yla ciddi bir dille her sene uyar?yor.

Google’?n sizi sevmesi için dikkat etmeniz gereken kurallar var m?? Elbette var. Bu kurallar? yine Google’?n yay?nlad???webmaster forumlar?nda yetkili bir Google çal??an? olan Murat Yata?an‘?n bir mesaj?nda buluyoruz. A?a??da bir k?sm?na yer verdi?imiz bu mesaj?n tamam?na buradan ula?abilirsiniz.

Kullan?c?lar?n?z ile etkile?imlerinizi ba?ar?l? k?lman?n 3 kural?

Hepinizin kullan?c?lara anlatacak hikayeleri ve onlarla payla?aca?? bilgiler mutlaka vard?r.  Bu payla??mlar? yaparken takipçileriniz ile süregelen etkile?imi destekleyen “sihirli anlar” yaratarak platformunuzu izleyen toplulu?u daha da büyütmek istersiniz.

Bu “sihirli anlar”? yarat?p daha geni? ve sad?k bir kullan?c? taban?na ula?man?z? sa?lamada yard?mc? olacak 3 ipucunu sizler ile payla?mak isteriz:

?pucu 1. Yaln?zca marka de?erinizi güçlendiren ve sitenizin ziyaretçilerini etkileyecek bir içerik yarat?n. ?yi bir içerik:

  • güvenilir ve do?ru bilgi içerir.
  • kullan?c?ya ba?ka yerlerde bulamayaca?? art? bir de?er sunar
  • kullan?c?lar farkl? platformdan eri?ebilmeli (kullan?c?lar?n birden fazla ekran kulland???n? ve özellikle de mobili ak?lda tutun!

?pucu 2. Site yaratman?zda size yön gösterecek olan Teknik ve Kalite Yönergeleri hakk?nda bilgi sahibi olun.

?pucu 3. Arama motoru optimizasyonu stratejinizi belirleyin.


0 Yorumlar