teknosa_retrosa

Ülkemizin en büyük teknoloji sat?c?s? firmalar?ndan biri olan Teknosa’dan çok iyi bir servis daha geliyor. Retrosa adl? servisiyle birlikte i?levini kaybetmi?, bozuk ya da fazlas?yla eskimi? olan cihazlar?n?z? tekrar hayata geçiren bir ekip olu?turan Teknosa, bunla birlikte hem eski tarzda hem de eski sistemde çal??an cihazlar?n?z? yeniden hayata sokuyor. E?er teknolojiyi ya da modernizmi sevmiyorsan?z gayet iyi olabilir.


Retro e?yalar Teknosa’ya!

Teknosa’n?n yepyeni kampanyas? için bir araya gelen Retrosa ekibi, art?k i?lerine yaramayan teknolojik e?yalar? kendilerine yollamalar?n? istiyor. Güncelli?ini yitirmi? müzikçalar, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve buna benzer birçok ürün Retrosa taraf?ndan elden geçiriliyor.

Eskisinin foto?raf?n? yolla, Teknosa’dan yenisini iste

Kullan?c?lar, buraya t?klayarak eri?ebilece?iniz adrese girerek, Retrosa ekibine eski e?yalar?n?n foto?raf?n? yolluyor, kar??l???nda Teknosa’dan istedikleri ürünün yenisini seçerek kampanyaya kat?labiliyor.
Yollanan e?yalardan jüri taraf?ndan seçilen bir tanesi ise yeni Retrosa webisode’unun konusunu olu?turuyor. Retrosa ekibi e?yay? teslim ald?ktan sonra, akla gelmeyecek yöntemlerle ürünü canland?r?yor.

41?29!’un Teknosa için haz?rlad??? Retrosa projesi www.teknosadanretrosa.com adresinden takip edilirken, site webisode takibi ve kampanya kat?l?m? gibi i?levlerinin yan?nda, di?er kullan?c?lar?n kat?l?mlar?n? görmeyi ve onlar? oylamay? sa?layan e?lenceli bir galeri bölümünü de içinde bar?nd?r?yor. Kampanyaya dair bir de video yay?nland?. ?yi seyirler.


0 Yorumlar