twitter

Devletin yöneticilerin dair tapelerin yay?mlanmas?n?n ard?ndan, yakla??k iki hafta önce eri?ime yasaklanm?? olan Twitter’dan sonra ayn? ak?bet YouTube’u da bulmu?tu. Seçimler geride kald? ve AK Parti ülkenin genelindeki ülkelerin yönetimini tekrar eline ald?. Bundan sonra bir korku sal?m? ba?lam?? olmal? ki Twitter yasa??n?n kalkabilece?ini dair resmi aç?klamalar gelmeye ba?lad?.

Twitter’a eri?im engeli kalkabilir

Hüseyin Çelik, Türkiye’de Twitter’?n ofisinin olmad???n? bu yüzden de Twitter üzerinden yap?lan deformasyonlar için site yöneticilerine ba?vuruda bulunduklar?n? ancak bir cevap alamad?klar?n? dile getirdi.

Twitter ile olan görü?meler olumlu

Twitter’da önemli bir takipçi say?s?n?n bulundu?unu ve aktif olarak Twitter’? kulland???n? sözlerine ekleyen Hüseyin Çelik, Twitter’?n eri?im engellinin kalkmas? için site yetkilileri ile yap?lan görü?melerin olumlu oldu?unu belirtti. Ancak H. Çelik, Twitter engelinin kalkaca?? tarih hakk?nda kesin bir bilgi vermedi.

Uzun laf?n k?sas? Twitter’?n yine Türkiye’de hizmet vermesi için firman?n ülkemizde bir ofis açmas? ve site üzerinden yap?lan olumsuz payla??mlar?n Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan denetlenmesi gerekiyor. Ancak bu ?artlar alt?nda Twitter’a yeniden normal yollar ile ülkemizden eri?im sa?lanabilecek.


0 Yorumlar