explorer-11

?nternet Explorer 11, 26 Haziran da yay?nlan?yor, Microsoft, Internet Explorer 11’in ilk genel sürümünü yay?nlamaya haz?rlan?rken taray?c?n?n yeni özellikleri hakk?nda bilgiler de gelmeye devam ediyor. Neowin sitesinin haberine göre, 26 Haziran’da yay?nlanacak taray?c?da telefon aramalar?n? kolayla?t?rmay? amaçlayan baz? özellikler yer al?yor.

Microsoft’un aç?klamas?na göre, kullan?c?lar yeni özellik için herhangi bir arama uygulamas?n? varsay?lan uygulama olarak belirleyebilecekler. “Click to Call” özelli?i için yap?lan varsay?lan uygulama seçimi, sadece i?lemin yap?ld??? hesapta geçerli olacak ve i?letim sistemindeki di?er hesaplar? etkilemeyecek.


0 Yorumlar