J.D. Powers and Associates’in Temmuz Aral?k aylar? aras?nda, kullan?c?lar?n telefonlar?yla ilgili memnuniyet seviyesini belirlemek amac?yla yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar? aç?kland?.

Ara?t?rma sonuçlar?na göre, 7080 ak?ll? telefon kullan?c?s?yla yap?lan ara?t?rmada 839 puan alan Apple birinci s?rada yer ald?. HTC, 798 puanla Apple’? izledi. Di?er üreticiler 774 puan ve alt?nda kald?. Ara?t?rman?n en dikkat çekici noktalar?ndan biri Nokia’n?n 702, RIM’in 733 puanla alt s?ralarda yer almas? oldu.

 


0 Yorumlar