Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu BTK’da staj yapacaklar belli oldu. Kurumun resmi internet sitesinde tam listeyi görmek mümkün.

Ba?ta Ankara olmak üzere di?er illerde de yap?lacak staja, üniversitelerin mühendislik, elekronik, elektrik-elektronik, haberle?me ve benzeri alanlar?nda okuyan ö?renciler kat?labilecek.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Türkiye’deki ileti?im ve bili?im alan?nda yapt??? denetlemelerle biliniyor. Kurum, site kapatmalardan ülkeye giren telefonlar?n kay?t alt?na al?nmas?na kadar birçok yetkiyi elinde bulunduruyor.

 


0 Yorumlar