• Google fiber internet

    Google, dünyan?n en h?zl? internetinin test a?amas?n? ba?ar?yla tamamlad???n? aç?klad?. Yakla??k 1.5 ay süren çal??malar?n sonunda Kansas’?n ço?u bölgesinde 1 GB’l?k bir internet h?z? test...