iWatch

Ak?ll? saat teknolojisi dedikodular? ilk olarak Apple ile ili?kilendirilerek internete dü?mü?tü. Ancak Apple’dan önce birçok firma ak?ll? saatleri sat??a sundu. Hatta Türkiye’de iWatch ad?yla ütüler bile patent sahibi oldu. Ancak henüz Apple hiçbir remsi aç?klama yapm?? de?il. Moralimizi bozan ba?ka bir haber daha var. iWatch özellikleri bekledi?imizden çok daha dü?ük olacak gibi gözüküyor. Komplike bir ak?ll? saat olarak kar??m?za ç?kacak olan iWatch, detayl? ve çok kullan??l? özelliklere sahip olmayacak. Bu arada iWatch fiyat? da halen kesinlik kazanm?? de?il.


Beklenenden daha basit

MobiHealtNews’e göre iWatch olarak an?lan ürün, iPhone’a ba??ml? olarak çal??acak çevresel bir ayg?t olacak. Ak?ll? saati tüm özellikleriyle kullanabilmek için iPhone’a ihtiyaç duyulacak. Cihaz?n teknolojik yetenekleri ise önceki dedikodularda dile getirilenlere ve beklenenlere göre daha basit ve s?n?rl? olacak.

FDA onay? beklenmiyor

Apple’?n gelecek saatine Amerikan G?da ve ?laç Dairesi FDA’n?n onay vermesi beklenmiyor. Bu nedenle iWatch’un söylendi?i gibi glikoz alg?lama, hidrasyon takip gibi geli?mi? sensorler içermeyece?i de gelen bilgiler aras?nda. Yeni cihaz?n sa?l?k – spor uygulamalar?na odaklanaca?? ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri de daha önceden sizlere aktarm??t?k.


0 Yorumlar