src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/nokia.jpg” alt=”nokia” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4408″ />

Tablet piyasas?na son zamanlarda giren en büyük isimlerden biri olarak gözüken Nokia ilk tableti Lumia 2520 ile çok iyi yorumlar al?rken devam?n? de getirme niyetinde. Lumia 2520 ile neredeyse tüm rakiplerini geride b?rakan Nokia ?imdi de daha küçük boyutta bir tablet geli?tiriyor. Gelen bilgilere göre bu tablet 2013 y?l?nda bizlerle bulu?turulacak.

Nokia’n?n Windows RT’li bir tablet tan?tmas? uzun süre beklendi. Nihayet 22 Ekim’de ilk tableti Lumia 2520’yi tan?tan Nokia, güzel ele?tiriler ald?. 10.1 inç geni?li?indeki Lumia’y? piyasadaki rakiplerine göre çok daha fazla “tarz” sahibi bulan Nokia severler, ?imdi de mini Nokia tabletini beklemeye ba?lad?.

?nternete s?zan bir bilgiye göre Nokia, Microsoft’a sat?lma süreci tamamlanmadan önce 8 inç’lik bir tablet daha piyasaya ç?karacak. 2014 ba??nda Microsoft’un bir markas? haline gelecek olan Nokia telefon ve tabletleri, bu tarihten önce Microsoft’tan ba??ms?z olarak Nokia ?irketinin mülkiyetinde bir marka olarak sat?lmaya devam edilecek.

Bu arada Microsoft da kendi mini Surface tabletini piyasaya ç?karm?? olacak ancak Microsoft ile sat?n alma anla?mas? imzalanm?? olsa bile resmi devir teslim süreci tamamlanana kadar Nokia’n?n Microsoft ile rekabet etmesi ve kendi ürünlerini satarak hissedarlar?na kar sa?lamaya devam etmesi gerekiyor. Ayn? zamanda iki ?irketin “anti-tekel” yasalar?yla ba?lar?n?n belaya girmemesi için rekabete devam etmeleri de zorunlu.

Fakat, 2014 ba??nda Nokia’n?n mobil bölümü Microsoft’a geçince, Microsoft’un Nokia tabletlerine nas?l bir gelecek sa?layaca?? ?u anda bilinmiyor. Surface’in çok satmad??? dü?ünülürse Microsoft’un Surface markas?n? farkl? bir segmentte konumland?r?p ev kullan?c?lar?na daha çok hitap eden Nokia markas?n?n ürünlerini ön plana ç?karmas? daha muhtemel görünüyor.


0 Yorumlar