src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/skype_msn-300×187.jpg” alt=”” title=”skype_msn” width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-1941″ />

Geçti?imiz sene Skype’? sat?n alan Microsoft art?k Windows Live Messenger, yani MSN’in pek fazla i? görmeyece?ini dü?ündü ve geçti?imiz aylarda MSN’i kapatma karar? ald?. Bu haberi sizlere aktarm??t?k ve ?imdi de Skype üzerinden MSN hesaplar?n?z? nas?l kullanabilece?inizi anlataca??z. Evet, bu mümkün. Zaten aksi halde Microsoft böyle bir kapatma olay? yapmazd?.

Skype’ta “kullan?c? ad?” ad?yla doldurulmas? gereken bölüme kullan?c? ad?n?z? yazman?z gerekiyor, bunun için de hotmail hesab?n?z?n ayarlar?n? gerçekle?tirmelisiniz. Outlook.com üzerinden yapaca??n?z ve belirleyece?iniz kullan?c? ad? ile skype’a giri? yapabilirsiniz ama belirtmek gerekir ki ?u an için ba?ka bir hotmail kullan?c?s?n? ekleme ?ans?n?z bulunmuyor.


0 Yorumlar