src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/facebook_grapsearch-300×199.jpg” alt=”” title=”facebook_grapsearch” width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-2088″ />

Facebook’un geçen gün tan?t?m?n? yapaca??n? aç?klad???, bizim yeni bir mobil i?letim sistemi ya da telefon olarak bekledi?imiz yenilik tan?t?ld?. Facebook, art?k Grap Search özelli?i ile de kullan?labilecek. Peki bu Facebook Grap Search nedir? derseniz hemen yan?tlayal?m; çok daha i?levsel bir arama sistemi. Biraz da örneklerle aç?klayal?m.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki bu özellik ?u anda s?n?rl? say?da kullan?c?lara aç?k ve yaln?zca ?ngilizce destekliyor. E?er ?ngilizce bilginiz varsa “?stanbul’da kayak yapmay? sevenler” ya da “Ankara’da oturan kaykayc?lar” olarak arama yapabilecek ve do?ru sonuca ula?abileceksiniz. Sistemin bir di?er güzel yan? da foto?raflar üzerinde yapt??? arama sistemi. Art?k Google’daki gibi “Uluda? foto?raflar?” yazd???n?zda Uluda?’?n foto?raflar?na ula?abileceksiniz; tabi ?ngilizce kullanman?z gerekmekte.


0 Yorumlar