Ana sayfa » Etiket arşivi » güvenlik

\ \ \ \

Parmak izi tarih oluyor

Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi sistemler bulunurken ?imdi de göz taramas? geli?tirilmekte. Yüz tan?ma sistemiyle farkl? bir yap?da geli?tiriliyor olan göz taramas? birkaç sene içerisinde mobil cihazlarda yerini alacak. Bakal?m güvenlik bak?m?ndan di?er sistemlere göre […]

\ \ \ \ \

Grap Search can sıkıyor

Birkaç ay önce Facebook’u ?ngilizce kullananlar?n kullan?m?na aç?lm?? olan GrapSearch için ?ikayetler gelmeye devam ediyor. Google da bu sistemi çok fazla bilgiyi aç??a vurdu?u için ele?tirmi?ti ancak Zuckerberg bunu yalanlam??t?. Ancak kullan?c?lar da ayn? ?eyi dile getirmeye ba?lad?lar. Graph Search’ün amac?, Facebook’a basit veya karma??k sorular sorarak arkada?lar?n?z?, yerleri, ilgi alanlar?n? ve fazlas?n? bulman?z? kolayla?t?rmak. […]

\ \

Facebook kamera açığı

Facebook’ta yabanc? bir güvenlik firmas? taraf?ndan ke?fedilen kamera aç??? kimse kullan?lmadan giderildi. XY Security adl? güvenlik ?irketi Facebook üzerinde çal???rken kamerada aç?k bulduklar?n? ve bu aç???n kullan?c?lar? izinsiz izlemeye yarad???n? belirtti. Yani belki de ke?fedilmeseydi ba?kalar? taraf?ndan gizlice izlenebilecektik. Facebook bu aç??? bulan ?irkete normalden 5 kat daha fazla, 2.500 dolar ücret ödedi. Ayr?ca Facebook’tan […]

\ \ \

Internet Explorer yeni güvenlik açığı

?u anda dünyan?n en çok kullan?lan taray?c?s? unvan?n? elinde bulunduran Internet Explorer’da yeni bir güvenlik aç??? daha tespit edildi. Direkt olarak üretici, Microsoft taraf?ndan tespit edilen bu aç?k sayesinde art niyetli hackerlar bilgisayar?n?z? kolayca ele geçirebiliyor, ama çözümü de hemen olarak yap?ld?. Microsoft’tan yap?lan aç?klamaya göre Internet Explorer’da yer alan aç?k anla??ld??? anda giderildi. Ama […]

\ \ \ \

Adobe’da bir açık daha kapatıldı

Adobe, 2 senedir bilgilendirdi?i bir aç??? sonunda kapama karar? ald?. ?ki sene önce ?irkete ula?t?r?lan ama bir türlü çözüme kavu?turulmayan aç?k sayesinde birçok kullan?c? zarar gördü bile. Adobe Shockwave’deki bu aç?k sayesinde hackerler bilgisayar?n?zda istedi?i kodu çal??t?rtabiliyordu. Konu hakk?nda aç?klama yapan Adobe, bu aç??? bir sonraki güncellemede, ?ubat ay?nda kapatacaklar?na dair söz verdi. Ayr?ca Adobe […]