src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/grap_search.jpg” alt=”grap_search” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4457″ />

Birkaç ay önce Facebook’u ?ngilizce kullananlar?n kullan?m?na aç?lm?? olan GrapSearch için ?ikayetler gelmeye devam ediyor. Google da bu sistemi çok fazla bilgiyi aç??a vurdu?u için ele?tirmi?ti ancak Zuckerberg bunu yalanlam??t?. Ancak kullan?c?lar da ayn? ?eyi dile getirmeye ba?lad?lar.

Graph Search’ün amac?, Facebook’a basit veya karma??k sorular sorarak arkada?lar?n?z?, yerleri, ilgi alanlar?n? ve fazlas?n? bulman?z? kolayla?t?rmak. Ancak KGO-TV’nin haberine göre Facebook kullan?c?s? Lauren Levine, gizlilik ayarlar?n?n profilindeki her ?eyi normalde sadece arkada?lar?n?n görebildi?ini, ancak arama kutucu?una t?kland???nda her ?eyin de?i?ti?ini, “her tür menü seçene?inin görünür hale geldi?ini”, “kendi foto?raflar?n?n, arkada?lar?n?n ve yükledi?i foto?raflar?n göründü?ünü” söylüyor. Levine’in bahsetti?i bu i?lev, Graph Search’ün ta kendisi ve Faceebook, son zamanlarda yapt??? ilke de?i?ikli?iyle Graph Search’ten kendinizi silmenize izin veriyor.

“Yorum yapt???m foto?raflar, be?endi?im foto?raflar, arkada?lar?m?n yorum yapt??? foto?raflar” diyor Levine ve ekliyor “orada oldu?unu hiç bilmedi?im her tür ?eye rastlaman?z mümkün”.

Levine’in payla?t??? her ?ey “özel” de olsa, herkesin görebilece?i biçimde payla??lan arkada??n?n foto?raf?na yapt??? yorumlarda etiketlenmek, bu etiketlerin Levine’in profilinde görünür hale gelmesine neden olmu?. Benzer s?k?nt?s? olan birçok kullan?c? var. Ö?retmenlik yapan Dena Shapiro, arkada??yla içki içerken payla?t??? foto?raf?n ö?rencileri ve ö?rencilerinin velileri taraf?ndan görünmesini istemedi?i söylüyor.

Görünen o ki Facebook’un kullan?c?lar?n?n Graph Search’teki görünürlü?ü hakk?nda baz? de?i?iklikler yapmas?, ya da en az?ndan bu konuda kullan?c?lar?n? daha iyi bilgilendirmesi gerekiyor.


0 Yorumlar