Ana sayfa » Etiket arşivi » Aramco İle Google Anlaştı

Aramco İle Google Anlaştı     

Denetlenece?i ve tüm sürecin ba?ar?l? bir ?ekilde sonuçlanmas?n?n ard?ndan e?itim, sa?l?k, enerji gibi alanlarda 2030 y?l?nda enerji yap?s? sadece petrolden temin edilmeyecek. Farkl? çal??malar, Google deste?iyle birlikte Orta Do?u’nun genelini etkileyebilece?i bilinen bir yap?yla Google ve Aramco sayesinde sa?lanacak.   Teknoloji A?lar? Olu?turulacak Google ile yap?lan anla?maya göre, en büyük petrol ?irketi olarak varl???n? sürdüren […]