Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Internet

Amazon Türkiye Pazarına Girecek Mi?

Amazon, dünya çap?ndaki en büyük al??veri? sitelerinden biri olarak bilinmektedir. Kuruldu?u ilk zamanlarda Türkçe dil seçene?i bile olmayan site, Türkiye’den ald??? binlerce sipari? sonras?nda Türkçe dil deste?i sayesinde Türkiye’ye hizmet vermeye ba?lam??t?r. Bir süredir ücretsiz kargo avantaj? da sa?layabilmek aç?s?ndan Türkiye pazar?na girmeyi dü?ünen Amazon, bu dü?üncesini pek çok yerde söylemi?tir. Fakat ülkemizde son zamanlarda […]

Youtube Kural Dışı Videoları Kaldırıyor!

En popüler sosyal a?lardan biri olan ve birçok insan?n milyonlarca video payla??m? yapt??? Youtube, kurallara ayk?r? içerik bar?nd?ran çok say?da videoyu sistemden kald?r?yor. 2017 y?l?n?n son dönemlerinde yakla??k 8,5 milyon videonun silinmek zorunda olundu?unu aç?klayan Youtube, Türkiye’den de çok say?da ?ikayet al?nd???n? aç?klad?. Türkiye En Çok ?ikayet Eden 8.Ülke! Youtube taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre silinen […]

Facebook’tan Gizlilik Ayarları ile İlgili Yenilik

Dünyan?n en güçlü sosyal ileti?im a?? olan Facebook, belki de ilk kez bu kadar zor zamanlar geçiriyor. ?ngiltere ve Avrupa’da çok say?da kullan?c?n?n verilerinin payla??ld??? haberlerinden sonra Facebook’a tepkiler hala devam ediyor. Facebook ise kullan?c?lar?na güvenlik ile ilgili baz? yenilikler getirmeye haz?rland???n? aç?klad?. Aç?klamaya göre Facebook ayarlar bölümü daha kullan??l? olacak ve kullan?c?lara daha fazla […]

Avrupa’da Facebook Şoku!

Avrupa Birli?i ülkeleri ve Facebook aras?ndaki veri krizi devam ediyor. Facebook, 87 milyona yak?n kullan?c?n?n verilerini izinsiz biçimde kullanmakla suçlan?yor. Konu hakk?nda bir aç?klama yapan Christian Wigand ( Avrupa Komisyonu sözcüsü ) ilk etapta 2 milyon 700 bin kullan?c?n?n Facebook yüzünden ma?dur oldu?unu belirtti. Son aç?klamalara göre bu oran 87 milyon olarak aç?kland?. Facebook Suçlamalar? […]

Türkiye Siber Tehlike Bulunan Ülkeler Arasında!

?ran, Rusya ve Çin Hollanda taraf?ndan siber olarak tehdit yaratan ülkeler aras?nda gösterilmi?ti. Bu ülkelerin aras?na Türkiye de kat?ld?. Hollanda, bu konuda özellikle ?irket çal??anlar?na ve bürokrat isimlere uyar?larda bulunmay? ihmal etmedi. Buna göre Türkiye’ye gelen ki?ilerin bo? ve özel verileri bar?nd?rmayan cihazlar kullanmalar?n?n önerildi?i belirtilmektedir. Siber Casusluk Tehdidi için Uyar? Mektubu! Hollanda taraf?ndan bürokratlara […]

Sanal Para Bir Anda Eridi    

Bitcoin olarak bilinen para biriminin son bir ay içerisindeki kayb? nedeniyle, Dünya genelindeki milyonlarca yat?r?mc?s?na zarar? son derece etkili bir hal ald?. Elinde bulunan Bitcoin’i ortalama 1 ay önce nakde dönü?türmü? olan bireylerin kazanc?, günümüzde olana k?yasla %34 daha yüksek bir de?ere sahip olacakt?. Zarar?n sadece be? gün içerisinde gerçekle?mi? olmas?, özellikle süreci takip eden […]

Google Haritalar’a Gelen Yeni Özellik

Google Haritalara gelen yeni özellik sayesinde art?k kullan?c?lar araçlar?n? nereye park ettiklerini ve park etmi? olduklar? yeri hat?rlayabilecekler. Google Haritalara gelen bu yeni güncelleme sürücülerin araçlar?n? nereye park ettiklerini hat?rlamalar?n? oldukça kolayla?t?r?yor. Android i?letim sistemi kullanan kullan?c?lar araçlar?n? b?rakm?? olduklar? park yerini haritaya ekleyebilmek için mavi noktaya hafifçe vurduktan sonra, ‘‘Park Yerini Kaydet’’ dü?mesine dokunarak […]

5G Teknolojisinin Hazırlıkları Başladı

5G teknolojiinin haz?rl?klar? ba?lad? ve bu sayede de telefonlarla ilgili yürütülen çal??malar da farkl? bir boyuta ula?t?r?ld?. ?çerisinde bulunan zaman diliminde henüz 4,5G’ye al??amam??ken 5G’nin haz?rl?klar?n?n ba?lat?ld???n?n söylenmesi ?ok etkisi yaratm??t?r. Herkes taraf?ndan bilinen bir özellik bulunuyor. ?uan için ne kadar 4,5G oldu?u söylense de, asl?nda 3G’den al?nmas? gereken h?z? almaktay?z. Bundan dolay? da 5G […]

Adil Kullanım Kotası Kalkma Tarihi

?nternet’in en anlams?z ve bir o kadar da ?ikayet alan özelli?i “Adil Kullan?m Kotas?” s?n?rs?z olaca?? bilinerek al?nan interneti s?n?rl? hale getiriyor. Bu durum milyonlarca internet kullan?c?s?n?n Adil Kullan?m Kotas? kalkma tarihini beklemesine neden olmu?tur. Neden yap?ld??? hakk?nda yapan ki?ilerin de pek bir bilgisinin bulunmad??? rahatl?kla anla??labilen bu uygulama, internetin kullan?m?nda oldukça k?s?tlay?c? bir özelliktir. […]

Hide My Ass Kullanımı

GÜVENL? VPN SATIN AL VPN NASIL ÇALI?IR? 1. Bir VPN servisini kullanmak internetteki bir posta kutusunu kullanmak gibidir – hiç kimse adresinizi gizlice takip edemez. 2. Bir web sitesine eri?ti?inizde bilgisayar?n?z gerçek IP adresiniz yerine bizim IP adreslerimizden birini verir. 3. Bir web sitesindeki veriler ilk önce bizim sunucu adresimize teslim edilir ve daha sonra […]

Sayfa 1 / 30123Sonraki ›Son »