Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Yazılım & Donanım (Page 2)

Yapay Zekâ Gelecek İçin Tehlikeli Mi?    

Son zamanlarda oldukça gündemde olan yapay zekâ, büyük bir tart??ma konusu. Baz? kesimler yapay zekân?n avantaj oldu?unu dü?ünürken, baz?lar? da ilerde çok büyük tehdit yayaca??n? belirtiyor. Peki, yapay zeka bir tehdit mi, yoksa büyük bir avantaj m?? Etiya ?irketi’nin Ceo’su Aslan Do?an’dan Aç?klama Aslan Do?an; “ Asl?nda yap?lan her de?i?im o zaman?n insanlar?n? korkutabiliyor. Her […]

Programsız VPN Değiştirme

?nternet kullan?c?lar?n?n ba??na bela olan ula??m problemi, BTK’n?n yasaklam?? oldu?u sitelerde s?kça görülebiliyor. Adresin de?i?tirilmek zorunda kal?nmas? veya uygunsuz içerik bulundu?unun tespit edilmesinin ard?ndan mahkeme karar?yla kapat?lan her türlü siteye asl?nda bir ?ekilde girilebiliyor. Bu giri?lerin yap?labilmesi amac?yla Programs?z VPN de?i?tirme yöntemini kullanabilirsiniz. Ço?u kurulu?un haz?rlam?? oldu?u i?e yaramaz programlar?n yerini, herkesin güvendi?i bir arama […]

Milli Sermayeyle Yapılan Arama Motoru

Son zamanlarda çok yo?un bir ?ekilde dikkat çeken “Geliyoo” Türk yap?m? arama motoru olarak tarihe geçecekti. Bu motorun planlama ve haz?rlanma süreciyle ilgili ara?t?rmalar 10 y?la varan sürece dayan?yor. Bu kadar uzun bir sürede Milli sermayeyle yap?lan arama motoru asl?nda tamamen masraf ve vakit kayb? olarak görülmeye ba?lanm??t?r. Bunun temel nedeni de, motorun haz?rlanmas?nda herhangi […]

\ \

Macbook Kısayolları

Windows bilgisayarlar için tasarlanm?? bir klavyede Option yerine Alt tu?u, Command yerine de Windows logo tu?u kullan?l?r. Baz? Macbook k?sayollar? ses, ekran parlakl??? ve di?er i?levler için klavyenin en üst sat?r?nda bulunan kendine özgü özel tu?lar kullan?larak i?lemler gerçekle?tirilir. YAYGIN KULLANILAN KISAYOLLARI Command-X Kes, seçili ö?eyi kald?r?r ve panoya kopyalar. Command-C Kopyala, seçili ö?eyi Panoya […]

\ \ \ \

Samsung Pro+ ve Evo+ MicroSD Hafıza Kartları

Geride b?rakt???m?z ay yeni amiral gemilerini tan?tan Samsung, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge’i sat??a sunmu?tu. Halen ülkemizde oldukça aktif bir ?ekilde reklamlar yapan Samsung, bu telefonlar? daha kullan??l? bir hale getirmek için teknolojik anlamda çal??malar?n? da yürütüyor. Telefonlar oldukça ince bir yap?ya sahipler; bu nedenden dolay? MicroSD haf?za kart? deste?i sunmuyorlard?. Bu gece saatlerinde […]

\ \ \

Intel 5. nesil Core işlemcilerini tanıttı

??lemci konusunda dünyan?n lideri oldu?u tart??mas?z olan Intel, dünyada büyük ses getiren yeni nesil i?lemcilerininin Türkiye lansman?n? da gerçekle?tirdi. 5. nesil Core i?lemcilerle birlikte art?k bu i?lemcilere sahip olan bilgisayarlar kablosuz görüntü aktar?m?, hatta kablosuz ?arj bile olabilecek. 14 nanometre teknolojisiyle geli?tirilmi? olan i?lemcilerle birlikte art?k daha iyi performans da al?nacakken ?s?nma sorunu da yava? […]

\

Facebook ile WhatsApp birleşebilir

Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz. WhatsApp’a yeni özellikler getiren Facebook ?imdi de tarihi bir karar almak üzere gibi. ?nternete dü?en iddialara göre Facebook, kendi Messenger program?n? WhatsApp ile birle?tirebilir. Bu birle?tirme sonras?nda kullan?c?lar Facebook payla??mlar?n? […]

\ \ \

YouTube videolarını Instagram’a yüklemek

Dünyan?n en çok kullan?lan ve birkaç sene öncesinde Google taraf?ndan sat?n al?nan video payla??m sitesi YouTube’dan bazen indirmek istedi?imiz videolar ç?k?yor. Bunlar? hem ak?ll? telefonlara hem de bilgisayara indirmek bir i?kence haline gelebildi?i gibi bolca vaktimizi de harc?yoruz. Ama art?k i?ler daha kolay olacak. Zira Tube2gram ad?nda bir internet sitesi istedi?iniz YouTube videosunu ister Instagram […]

\ \ \

Facebook’tan video uygulaması: Riff

?nternetin en çok kullan?lan sosyal medya platformu Facebook, sat?n almalar?n?n d???nda yine ilgi çekici bir hamle yapt?. Facebook, Android ve iOS platformlar?nda kullan?labilir olan bir video uygulamas?n? ücretsiz olarak indirime sundu kullan?c?lar için. Riff ad?ndaki uygulama sayesinde yan?n?zda olmayan biriyle bile video çekebilme ?ans?na sahip olacaks?n?z. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden iki platform için de indirebilirsiniz […]