Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Mobil » Giyilebilir Teknoloji

\ \ \ \

Asus VivoWatch Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Bu senenin ak?ll? saatler için bir ç?k?? y?l? olaca??n? daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere defalarca anlatm??t?k; nitekim sektörde ya?anan geli?meler de bize bunu aç?k bir ?ekilde kan?tl?yor. Daha önce ZenWatch’u tan?tm?? olan Asus, ?imdi de onun bir alt modeli olarak tan?mlayabilece?imiz modeli resmi olarak internete sundu. Apple Watch’un henüz sat??a sunulmadan önsipari? say?s?yla bile Android Wear’i […]

\ \ \

Apple Watch ağırlığı ne kadar?

Geçti?imiz ay tan?t?lan ve be?enilen Apple’?n ak?ll? saati Apple Watch hakk?nda daha detayl? bilgiler gelmeye devam ediyor. Yine merak edilen bilgiler aras?nda yer alan saatin kordon a??rl??? bu sabah saatlerinde payla??ld?. Maalesef oldukça pahal? bir fiyata sahip olan ak?ll? saatlerin Türkiye pazar?na ne zaman girece?ine dair henüz bir aç?klama yap?lmad? ama Avrupa ile ayn? zamanda […]

\ \

Xiaomi de akıllı saat üretiyor

Son iki senedir üretti?i telefonlarla birlikte dünyan?n sayg? gören geli?tiricileri aras?na girmeyi ba?aran, ard?ndan da Çin’in en çok telefonunu üreten isim olan Xiaomi ?imdi de ak?ll? saat pazar?na girmeye ba?l?yor. Son olarak Apple’?n da giri? yapm?? oldu?u bu pazarda neredeyse di?er tüm ak?ll? telefon üreticileri yer al?yor. Bir internet sitesinde ç?kan habere göre Xiaomi bu […]

\ \

Apple Watch henüz çıkmadan eleştirildi

Geride b?rakt???m?z hafta, senelerdir süren bir bekleyi?in ard?ndan tan?t?m? gerçekle?tirilen Apple Watch ço?u kitle taraf?ndan be?enildi ancak ele?tirildi?i kollar da oldu. Ak?ll? saatin en çok iki taraf? ele?tiriye maruz kald?: fiyat? ve kullan?labilirlik ömrü. 350 dolarl?k bir fiyata sahip olan yeni nesil giyilebilir teknoloji Apple’?n amblemini ta??mas?yla bile di?er ak?ll? saatlerden bir ad?m öne ç?kmay? […]

\

Apple Watch’ın TV reklamı

Uzun süredir beklenen ve art?k neredeyse tüm bilgileri resmi olarak tan?t?lmadan önce internete dü?en Apple Watch, geçti?imiz ak?am tan?t?ld?. Hem tasar?m? hem de teknik özellikleri ile di?er ak?ll? saatlerden pek de farkl? olmayan ama üzerinde Apple simgesi ile bile gözleri boyamay? ba?aran Apple Watch, tüm iOS i?letim sistemli cihazlarla uyumlu bir ?ekilde çal??acak. Telefonunuza gelen […]

\ \ \

Apple, akıllı saati için iddialı açıklamalar yapıyor

Giyilebilir teknolojilerin büyük ra?bet gördü?ü ve yeni yeni geli?meye ba?lad??? bu aralarda Apple halen ilk ak?ll? saatini tan?tm?? de?il. HTC, LG ve Samsung gibi markalar çoktan Android Wear i?letim sistemli ak?ll? saatlerini tan?tt?lar. Ancak Apple bir hayli sab?rl? ve istikrarl? gözüküyor, zira yine büyük iddialar içeren bir aç?klama geldi. Bakal?m dev ismin sektöre giri?i ne […]

\ \

Sony SmartEyeglass tanıtıldı

Ak?ll? telefon sektörü her geçen gün büyümesini durmaks?z?n devam ettirirken son iki senedir ata?a kalkan bir ba?ka alan da ak?ll? gözlükler olmu?tu. ?lk atak Google’dan gelmi?, ard?ndan birçok teknoloji firmas? da kendi ak?ll? gözlüklerini üretmeye ba?lam??t?. Bu vakte dek sessizli?ini korumay? ba?aran Sony, sonunda kendi ak?ll? gözlü?ünü tan?tt?. SmartEyeGlass ad?yla tan?t?lan yeni nesil ak?ll? gözlük […]

\ \

HTC akıllı saat mi tanıtacak?

Geride b?rakt???m?z sene ak?ll? saatlerine geli?imi bak?m?ndan fazlas?yla bir sene olarak hat?ralarda kalacak. Birçok firma bu dönem içerisinde yeni ak?ll? saatlerini sat??a sunarken, henüz sat?lm?yor olan ancak tan?t?lm?? ak?ll? saatler de var. Birçok firma bu sektöre giri? yapt?, ancak büyük isimlerden birisi halen bir ad?m atm?? de?il, ya da aç?klamad?: HTC. MWC 2015’te HTC taraf?ndan […]

\ \

Flappy Bird, akıllı saate geldi!

Geride b?rakt???m?z senenin ba??nda sat??a ç?kt??? andan beri milyonlarca insan taraf?ndan oynanan Flappy Bird, ku?kusuz geçen senenin en ba?ar?l? mobil oyunuydu. Bir süre sonra ma?azalardan kald?r?lan ve ikinci oyunuyla birlikte tekrar biz oyuncular?n kullan?m?na sunulan Flappy Bird, yeni gelen haberlere göre ak?ll? saatler için de uygun hale getirildi. ?lk kez Motorola 360 üzerinde oynanabilir hale […]

\ \ \

Klasik saatlerinizi akıllı saate çevirin!

Ak?ll? saatlerin er ya da geç klasik saatlerin yerini alaca?? ve kolumuzdan ç?kmayaca?? kesin. ?imdilik yayg?nla?ma süreci içerisinde olan ak?ll? saatlerin daha h?zl? yay?lmas?n? sa?layacak bir haberler kar??la?t?k. Çal??malar?n? ?sviçre’de devam ettiren Montblanc ad?ndaki firma, klasik saatleri ak?ll? saatlere çevirerek önemli bir i?in alt?na imza at?yor. E-Strap ad?ndaki bir ürünle yap?lacak olan bu çevirme olay? […]

Sayfa 1 / 212