Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Yazılım & Donanım (Page 37)

\

Flash kullanıcıları Adobe’a para ödeyecek

Adobe, Flash Player’?n ‘Premium i?levlerini’ kullanan oyunlardan lisans paras? toplamaya ba?layacak. Stage 3D’yi ve C/C + +’da yaz?lan oyunlar? domain memory’ye dönü?türmeye yarayan Premium i?lemlerin ikisini de kullanmaya ba?layacak oyun geli?tiriciler, oyun geliri 50 bin dolar?n üstünde ise yüzde 9 lisans vergisi ödemek zorunda kalacaklar. 1 A?ustos’tan önce premium i?levine geçen oyunlardan ise herhangi bir […]

\

iPad sahipleri WiFi’ı tercih ediyor

Mobil analiz ?irketi Localytics’in yapt??? ara?t?rma iPad sahiplerinin daha çok WiFi modellerini sat?n ald???n? ortaya koydu. Yay?nlanan ara?t?rmada özellikle üçüncü nesil iPad’in 4 G özelli?i WiFi’dan daha h?zl? internet sa?lamas?na ra?men 3 G ve 4G kullan?c?lar?n?n WiFi’y? öncelikle tercih ettikleri yer al?yor. Piyasadaki iPad’lerin yüzde 8.8’inin 3G, yüzde 1.5’inin ise 4G’li cihazlardan olu?tu?u gözlemlenen ara?t?rmada, […]

\

Magix Video Easy HD ile video düzenlemek çok kolay

Magix Video Easy HD program?, video düzenlemede sa?lad??? kolayl?klarla kullan?c?lar?n ilgisini çekiyor. Program? kullanman?z için video montaj?yla ilgili teknik bilginizin olmas? gerekmiyor. Sa?lad??? Türkçe destekle de daha h?zl? bir biçimde istedi?iniz videoyu basitçe düzenleyebilece?iniz Magix Video Easy HD, tüm ak?ll? telefon, foto?raf makinesi ve kameralarla destekleniyor. Videoyla i?iniz bittikten sonra, bilgisayar?n?za kaydetmenin yan?nda DVD’ye yazd?rabilir, […]

\

Steve Jobs öldü dedikodular bitmedi

Apple’da Steve Jobs’un ölümünün ard?ndan dönen dedikodular bitmek bilmiyor. Apple koridorlar?nda ?imdi de i?lerin daha kolay yürüdü?üne dair dedikodular yay?lmaya ba?lad?. Geçti?imiz senenin Ekim ay?nda hayata gözlerini yuman Apple’?n kurucusu Steve Jobs’un ölümünün ard?ndan, Apple’da i?lerin daha rahat oldu?una dair dedikodular ç?kmaya ba?lad?. Son olarak Apple TV’nin eski mühendislerinde Michael Margolis geçti?imiz günlerde Twitter hesab?ndan […]

\ \ \

Adobe, Photoshop CS6’nın beta sürümü piyasada

Adobe, tan?nm?? foto?raf düzenleme ve uygulama yaz?l?m? Photoshop’un gelecek versiyonlar?yla ilgili ücretsiz bir beta sürüm piyasaya ç?kard?. Video düzenleme, yeni k?rpma gibi özellikleri bulunan yaz?l?m? yükledikten sonra Photoshop CS6, Photoshop CS6 Extended’?n tüm olanaklar?ndan faydalanabiliyorsunuz. Kurulumu yapmak isteyen kullan?c?lar?n en az 2GHz i?lemci ve en az 1 GB RAM’i bulunan bir PC’ye sahip olmas? gerekiyor. […]

\ \ \

Microsoft dilleri anında birbirine çevirecek

Bilimkurgu filmlerinde iki yabanc?n?n birbiriyle farkl? dillerde konu?salar da an?nda anla?malar?na hep ?a??rd?k kald?k, ‘Nas?l olur?’ diye dü?ündük. Ancak bu art?k hayal olmaktan ç?k?yor. Microsoft, son zamanlar?n? bu hayali gerçekle?tirmeye yarayacak bir yaz?l?m?n üzerinde çal??makla geçiriyor. Dev yaz?l?m ?irketinin Research departman?nda çal??an bir ekip, ki?inin dilini farkl? lisanlara çevirmeyi amaçlayan bir sistemi gerçekle?tirmeye çal???yor. Testlere […]

5 dev bu projede buluştu

Teknoloji devleri, Samsung, SanDisk, Sony, Toshiba ve Panasonic, SD ve çe?itli depolama cihazlar? gibi kartlar?nda kullan?m için yeni bir güvenlik teknolojisi üzerinde çal???yor. Bu sayede belleklerin uzun süreli korunmas? hedefleniyor. ‘Yeni Nesil Güvenli Bellek’ ad? alt?nda toplanan 5 ?irket, ak?ll? telefon ve tablet gibi üst düzey uygulamalarda kullan?lan SD kartlar için güvenli?in sa?lanmas? ve tan?t?m? […]

Windows 8’lerin isimleri…

Windows 8’lerin isimleri ne olacak? Home, Starter ve Ultimate sürümleri tarih mi oluyor? ??te Windows 8’in beklenen sürümleri… HP’nin sitesinde “yanl??l?kla” yer alan bir belgede yeni Windows 8’in Windows 8 Edition, Enterprise (Kurumsal) ve Professional sürümlerinin 32 ve 64 bit seçenekleriyle sat??a sunulaca?? yaz?yordu. Asl?nda belgelerde, Microsoft’un kaç farkl? Windows 8 sürümü yay?nlayaca?? m? yoksa […]

\

Super AMOLED Samsung Galaxy 7.7

Samsung’u yeni tabletlerinden biri olan Samsung Galaxy 7.7’nin IFA 2011 etkinli?inde tan?t?lmas? bekleniyordu ve tablet al?nan haberlere göre IFA 2011’de kendini gösterecek. Samsung’un yeni Android tableti 7.7 inç geni?li?inde bir ekran sunuyor. Ayr?ca tablet yeni ekran? üzerinde 1280 x 800 piksel çözünürlük kalitesi içeriyor. Bunun yan?nda 1.4 GHz h?z?nda bir i?lemci bulunduran model, 7.89 mm […]

\

iPad 2 Vodafone ile artık Türkiyede

Vodafone, iPad 2 + WI-FI + 3G modellerini ayr?cal?kl? tarifeler ile Türkiye’ye getirdi. Dünya pazar?nda büyük bir söz sahibi olan Vodafone, kullan?c?lar?na bir yenilik daha yapt? ve Apple’?n son üretti?i tableti olan iPad 2’leri Türkiye’ye getirdi. iPhone 4’ün ard?ndan iPad 2 modellerine de el atan Vodafone, de?i?ik paketler halinde modelleri kullan?c?lara sunacak.