Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Mobil (Page 43)

\

Hindistan’daki mobil kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı

Mobil cihazlar zengin fakir demeden art?k tüm insanl???n dünyas?nda yerini her geçen gün sa?lama al?yor. Yeryüzünün hem en kalabal?k hem de en fakir ülkelerinden biri olan Hindistan’da mobil kullan?c? say?s?n?n 1 milyar ki?iyi geçmesine az kald?. Bu y?l?n ?ubat ay?n? 911 milyon kullan?c?yla kapatan Hindistan, Çin ile bu konudaki rekabeti sürdürüyor.  

\ \

Microsoft WP geliştiricileri için kesenin ağzını açtı

Microsoft, Windows Phone’a uygulama yazan sistem geli?tiricilerine te?vik vermeye haz?rlan?yor. Microsoft Windows Phone’un mobil dünya konusunda, App Store ve Google Play Store gibi uygulama ma?azalar?na göre zay?f kalmas?, firmay? yeni çal??malara ba?latmak için harekete geçirdi. Bu çal??malardan biri Microsoft’un Windows Phone’a, uygulama haz?rlayacak ki?ilere para ödemesi. Projeler uygun görülürse, Microsoft ürün geli?tiricilere 60.000 ile 600.000 […]

\ \

Apple Mac virüsleri için harekete geçti

Mac kullan?c?lar? geçen hafta virüs haberiyle büyük gerginlik ya?ad?. Güvenlik firmalar? konuyla ilgili hemen harekete geçerek önlem almak için kollar? s?vad?. Apple da Mac’lerini virüse kar?? korumaya ald?. Firma tüm dünyada 600 bin civar?ndaki Mac için Java güncellemesi yay?nlad?. Mac OS X i?letim sisteminde ‘Software Update’ k?sm?ndan aç?klanan güncellemeyle Mac’inizin Java’s?n? güncellemeniz mümkün.

\ \ \

Ne olacak bu Windows Phone’un hali

Nokia, Windows Phone üzerinde har?l har?l çal???rken Microsoft’un konuyla ilgili sorunlar? çözememesi problem ç?karm??a benziyor. Nokia ve Microsoft i?birli?inden do?acak olan Windows Phone’nun platformu için 65 bin adet uygulama mevcut. Bu rakam Blackberry’nin önüne geçmek için yeterli olsa da Android ve iPhone’un 500 milyona yakla?an uygulama ma?azas? oldu?u dü?ünüldü?ünde 65 bin rakam devede kulak kal?yor. […]

iOS 5.1’de neler var?

Yeni ?pad, yeni modeliyle beraber, i?letim sistemi iOS 5.1’i de gündemimize soktu. ?OS 5.1’de kafam?z? yoracak detaylar yok. Aksine mevcut i?letim sisteminizi daha kolay kullanman?za yard?mc? oluyor. Özelliklerine göz atmak gerekirse ortaya ?öyle sonuçlar ç?k?yor: * iPad’te izledi?iniz videolar, filmler ve dizilerin sesi art?k daha yüksek. * Pil ömrünü direkt etkileyen aksakl?klar giderilmi?. * Ekran […]

\

Apple’dan hediye çeki kazanan kişi siz misiniz?

Apple markas?n?n internet sitesini özellikle son haftalarda ziyaret edenler, bir sayaçla kar??la??yor. Bu sayaç Apple’?n verece?i ödülü belirleyecek. ?u s?ralar 25 milyar uygulama baraj?n? a?an Apple, bunu 25 milyar?nc? ki?iye verecekleri bir ödülle kutlayacak. ?ansl? ki?i belli oldu. Ancak firma 10.000 dolarl?k hediye çekinin sahibi olan bu ?ansl? ki?inin ad?n? henüz aç?klam?yor. Talihli, iTunes Store, […]

Günde 850 bin Androidli cihaz aktif oluyor

Çok de?il bundan 6 ay önce günlük Android aktivasyonu 550 bin civar?ndayd?. Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi‘ne (MWC) kat?lan Google, günlük Android i?letim sistemi aktivasyon say?s?nda dikkat çekici rakamlar payla?t?. Google Mobil ve Dijital ?çerik Bölümü Ba?kan Yard?mc?s? Andy Rubin’in payla?t??? rakamlara göre, günlük 850 bin Android i?letim sistemi aktif oluyor. Böylece günlük aktif edilme […]

Milyonlarca kişisel veri çaldılar

Apple’?n iPhone ve Android i?letim sistemi kullanan di?er ak?ll? telefonlar için uygulama üreten Twitter, Foursquare ve Instagran gibi ?irketlerin, telefonlar?n adres rehberlerindeki bilgilere istedikleri zaman eri?im sa?layabildikleri ve bu bilgileri bilgisayarlar?nda depolad?klar? ortaya ç?kt?. Bir yaz?l?m uzman?, geçti?imiz hafta sosyal ileti?im a?? Path’in, kullan?c?lar?na ait adres rehberlerini izin almadan sunucular?na yükledi?ini fark etti. Path, bu […]

\

Galaxy II 10 ayda 20 milyon sattı

Galaxy II, piyasaya sürüldü?ü ilk 85 gün içinde be? milyon sat?? rakam?na ula?may? ba?ard?. Galaxy II’nin elde etti?i ba?ar?, henüz ne zaman piyasaya sürülece?i aç?klanmayan Galaxy III’ün de önünü açacak gibi görünüyor. 1.2 GHz çift çekirdekli i?lemci, 11 cm geni?li?inde AMOLED ekran ve arka yüzünde sekiz, ön yüzünde ise iki mega piksel kameraya sahip olan […]

\ \

Mobilci.com ile Mobil internet siteni oluştur!

Motto23 ‘ün yeni projesi Mobilci.com yay?n hayat?na ba?lad?. Web sitenize mobil sayfa m? dü?ünüyorsunuz? Hemen teman?z? seçin m.alanadiniz.com subdomain ile kullan?c?lar?n?z size ula?s?n. Gerçek zamanl? tasar?m. Yani, Mobilci’nin simülatörü sayesinde yapt???n her de?i?ikli?i an?nda görebileceksin. Ne yapt???n?z? bileceksiniz. Sen kimsen siten de o… Mobil siten, renginden ruhsar?na seni yans?t?r. ?stedi?in ?ablonu seçer, tarz?n? ortaya koyars?n;=)