Ana sayfa » Etiket arşivi » samsung

\ \ \ \

Samsung Pro+ ve Evo+ MicroSD Hafıza Kartları

Geride b?rakt???m?z ay yeni amiral gemilerini tan?tan Samsung, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge’i sat??a sunmu?tu. Halen ülkemizde oldukça aktif bir ?ekilde reklamlar yapan Samsung, bu telefonlar? daha kullan??l? bir hale getirmek için teknolojik anlamda çal??malar?n? da yürütüyor. Telefonlar oldukça ince bir yap?ya sahipler; bu nedenden dolay? MicroSD haf?za kart? deste?i sunmuyorlard?. Bu gece saatlerinde […]

\ \ \ \ \ \

Samsung Galaxy Xcover 3 Fiyatı ve Özellikleri

Sert hava ve do?a ?artlar?na uyum sa?layan telefonlar?n ilk ç?k???n? Sony gerçekle?tirmi?ti. Yüksek ?iddetli dü?ü?lere dayan?kl? olan ve su geçirmeyen telefonlar piyasaya sunan Sony’nin ard?ndan ayn? yolu izleyen firmalar aras?na Samsung da eklendi. Son zamanlarda istedi?i sat?? de?erlerini yakalayamayan Güney Koreli geli?tirici toza ve suya dayan?kl? yeni modelini tan?tmak için gün say?yor. Galaxy Xcover 3 […]

\ \ \ \

Samsung, Avrupa’dan çekiliyor!

Teknoloji devi Samsung, Avrupa’daki baz? pazarladan çekilme karar? ald?. ??lerini daha çok televizyon ve mobil sektöre do?ru kayd?ran firma, Avrupa’da art?k dizüstü bilgisayar satmayaca??n? resmen duyurdu. Bu ambargo sadece dizüstü bilgisayarlar için geçerliyken dünyan?n di?er tüm bölgelerinde Samsung markal? dizüstü bilgisayar sat??lar? devam edecek. Bundan önce de Sony buna benzer bir giri?imde bulunup, Vaio serisini […]

\ \ \

Samsung’dan ev teknolojisine yatırım

Yaz?l?m ?irketleri aras?nda sayg?n bir yere sahip olan BlueStacks, Samsung’dan önemli de?erde yat?r?m ald?. GamePop adl? bir uygulamaya sahip olan Samsung, bu uygulamas?n? fazlas?yla geli?tirmek istiyor ve bunun için de BlueStacks’e tam 12 milyon dolarl?k ödeme yapt?. Bu yat?r?mla birlikte en büyük geli?imin TV kumandalar?yla Android TV’lerde oyun sisteminin geli?tirilmesinin amaçland??? bizlere aktar?lan aç?klamalar aras?nda […]

\ \ \ \ \

Türk Telekom’dan telefon kampanyaları

Ülkemizin en büyük networküne sahip olan telekom ?irketi Türk Telekom, ?imdi de mobil cep telefonlar? hakk?nda bir kampanya ba?latt?. Samsung S3 Mini ve Samsung T110 tabletleri üzerinden sürdürülmekte olan kampanyada mü?terilere ayl?k 5 liradan ba?layan fiyatlar sunuluyor. 24 ay taahhüte kar?? verilmekte olan kampanyada S3 Mini için ayda 29.90 TL, T110 tablet için ise ayda […]

\ \ \

Samsung SM-T800 Tablet Sızdırıldı

Uzun zamand?r pek fazla model sunmayan, sadece önemli serileri üzerinde yeni modelleri tan?tan Samsung’dan bir gün içerisinde hem bir resmi tan?t?m hem de bir s?zma haberi geldi. Yeni bir orta segment telefon sat??a sunacak olan Samsung yak?n zaman içerisinde yeni bir tableti de bizlerle bulu?turacak. SM-T800 model numaras?yla SamMobile taraf?ndan ortaya ç?kar?lan yeni nesil tablet […]

\ \ \ \

Samsung Gear Solo geliyor!

?lk olarak geçen sene bir ak?ll? saati sat??a sunan, bunun ard?ndan saati geli?tirerek farkl? modelleri de bizlerle bulu?turan Samsung, ak?ll? saat serisine yeni bir model daha ekleyecek. Samsung Gear Solo ad?n? alacak olan yeni ak?ll? saatin tasar?m? öncekilere oranla daha de?i?ik olacakken özellik bak?m?ndan pek de bir fark olmas?n? beklemiyoruz; ancak tabi teknik özellikleri de?i?ecektir. […]

\ \ \

Galaxy Tab 4 Özellikleri

Uzun süredir beklenmekte olan yeni nesil Galaxy Tab modelleri sonunda resmi olarak aç?kland?. Daha önce internette bu tabletler hakk?nda birçok iddia dola??rken tabletlerin 3 farkl? modele sahip olaca??n? görüyoruz. 7, 8 ve 10.1 inçlik modellerle sat??a sunulacak olan Galaxy Tab 4 serisi fiyatlar? ve özellikleriyle de dikkat çekecek gibi. ?imdilik henüz özellikleri elimizde olsa da […]

Galaxy Tab 4 fiyatları ve özellikleri

\ \ \ \

Galaxy Tab 4 fiyatları ve özellikleri

Tablet sektörünün de lideri olan Samsung’un en çok satan serilerinden birinin Galaxy Tab oldu?unu biliyoruz. Bu vakte kadar 3 model sunulurken bu seri içerisinde ?imdi Galaxy Tab 4 için de beklenen zaman?n geldi?ini söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Tab 4, üç farkl? modelle bizlere sunuluyor. Bunlar Degas, Millet ve Matisse olacakken hepsi de Android 4.4 KitKat i?letim […]

\ \ \ \

Apple, PC ve Tablette liderliğe oynuyor

Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i elinde bulundurdu?u görünürken Samsung’un da büyük yükseli?te oldu?u gözden kaçm?yor. Pazar pay?n?n ço?u iPad’den Pazar pay? yüzde 20’lere ula?an Apple’?n cihaz sat?? adeti de artt?. Geçti?imiz y?l?n son çeyre?inde 25 […]

Sayfa 1 / 41234