Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Sosyal Medya

Sosyal Medyada Bot Hesapları Fark Edin!

Bot hesaplar; gerçek ki?ilere ait olmayan, çe?itli amaçlarla kullan?lan, sahte kullan?c? hesaplar?d?r. Zaman zaman siyaset, futbol gibi popüler gündemlerde de etkili olmak üzere kullan?lan bu hesaplar özellikle Twitter’da büyük sorun te?kil etmektedir. Asl?nda bu hesaplar? gerçek olanlardan ay?rmak çok zor de?ildir. Birkaç ayr?nt?y? bilmek bot hesaplar? fark etmek için size yard?mc? olabilir. Hangi Özellikler Bot […]

Facebook Skandala Rağmen Karda!

Dünyan?n birçok ülkesinde milyonlarca kullan?c?s? olan Facebook, sosyal medyan?n en popüler mecralar?ndan biri olmay? sürdürüyor. Geçti?imiz haftalarda Facebook’un ba?ta ?ngiltere olmak üzere birçok ülkedeki milyonlarca kullan?c?n?n verilerini bir ara?t?rma ?irketiyle izinsiz olarak payla?t??? ortaya ç?km??t?. Skandaldan sonra durumu düzeltmek için yeni önlemler alan ve özür dileyen Facebook, 2018’in ilk döneminde kar?n? %64 oran?nda artt?rd?! Yükseli?e […]

Facebook Canlı Yayında İntihar Edilmesini Engelliyor

Son zamanlarda Facebook bünyesinde yer verilen canl? yay?n özelli?i çe?itli farkl? durumlara ev sahipli?i yap?yor. Özellikle de canl? yay?nlarda intihar edenlerin ortaya ç?kmas? ve say?lar?n?n onlarca ki?iyi bulmas?, Facebook’un önlem almas?n? zorunlu k?lmaktad?r. Facebook canl? yay?nda intihar edilmesini engelliyor ba?l???n?n alt?nda polis gönderilmesi gibi bir durumdan söz edilmesi ilginç olurdu. Böyle bir durumun olmad???n?n bilinmesi […]

Twitter’a ağır çekim video özelliği

\ \

Twitter’a ağır çekim video özelliği

Son zamanlarda mobil uygulamas?na verdi?i de?erle takdirlerimizi almay? ba?aran Twitter, uygulamas?na yeni bir özellik daha katt???n? aç?klad?. Gelen bilgilere göre art?k Twitter videolar?nda a??r çekim özelli?ini kullanabilece?iz. Bu özellik telefonlarda ilk olarak sadece iPhone 5S’in kendi özelli?i olarak yer al?yordu; di?er telefonlarda bulunmuyordu. ?imdi ise Twitter bu özelli?i tüm kameral? telefonlara getirmeyi planlad???n? aç?k bir […]

\ \ \ \

Facebook, YouTube ve Twitter Yasaklandı!

Bundan bir saat önce Türkiye, tarihinin en büyük internet yasa??n? uygulamaya ba?lad?. Torba Yasa’n?n uygulanmas?yla birlikte birçok hak kazanan T?B, bunlar? hemen kullanmaktan geri kalmad?. Al?nan kararlar do?rultusunda T?B, kald?r?lmas?n? istedi?i bir içeri?i 4 saat içerisinde kald?rmayan bir internet sitesini kapatma yetkisine sahip ve bu hemen Facebook, Youtube ve Twitter yasaklanarak uyguland?. ?u an bu […]

\ \

Twitter’dan en çok sansür Türkiye’den

?nternet kullan?m istatistikleri pek de iç aç?c? olmayan ülkemiz baz? konularda bu alandaki birincili?ini hiçbir ülkeye kapt?rma niyetinde de?il. Twitter yeni bir rapor daha payla?t?. Payla??lan sansür-kald?rma talebi raporunun bir öncesinde Rusya bizim önümüzde bulunuyordu; ancak art?k Türkiye burada lider konumda. Herkesi sürklase ettik! Devletin interneti kontrol alma çabas?n?n ayakta alk??land???! Rusya’y? bile katlad???m?z içerik […]

\

Facebook’tan dine saygı

Geride b?rakt???m?z gün Facebook, Ankara’da aç?lan bir davadan dolay? Hz. Muhammed’e hakaret içeren içerikleri kald?rma karar? ald?. Gölba?? Sulh Ceza Nöbetçi Hakimli?i taraf?ndan aç?lan davay? gelen bilgilere göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) talep etmi?. Dava gere?ince belirlenen ko?ullar Facebook’un belirtilen postlar? kald?rmamas? halinde siteye eri?imin tamam? ile engellenmesi idi; bu da Facebook’u ikna […]

\ \

Twitter’a özet özelliği geliyor

Ku?kusuz internetin en büyük sosyal a?lar?ndan birisi olan Twitter, kendini güncellemeye ve bizlere yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geride b?rakt???m?z günlerde iOS platformuna istatistik özelli?ini de ekleyen Twitter, ?imdi de güncel ?ekilde Twitter kullanmayan kullan?c?lar?n? dü?ünerek “özet” özelli?ini bizlere sunuyor. Bu özellik sayesinde tweetleriniz kronolojik olarak s?ralanmak yerine önemine göre s?ralanacak. Peki Twitter bizim tweetimizin […]

\ \ \

2014’te en fazla mobil cihazlar satılmış

Mobil teknoloji bak?m?ndan fazlas?yla hareketli bir seneyi geride b?rakma günümüz bugün, yar?n ise 2015’in ilk günü. Art?k neredeyse her sektörden her konuda analiz ve raporlar kamuoyuna sunuldu. Mobil cihazlar ise bir senede en çok sat?lan ürünler olmu?lar internet mecras? üzerinden. Özellikle Avrupa ve Amerika’da yap?lan sat??lar dikkat çekerken Amazon da detayl? istatistikler sundu bizlere. Gelen […]

\ \

Twitter’a resim düzenleme özelliği

E?er ak?ll? bir telefonunuz varsa çekti?iniz foto?raflar? ya da sizler için de?erli olan resimleri Facebook ya da Twitter yerine Instagram’dan payla?may? tercih etti?inizi tahmin edebiliyoruz. Instagram’la ba?lant?l? olarak di?er iki platformda da otomatik olarak zaten payla??lan foto?raflar hem Facebook’un hem de Twitter’?n resimler konusunda de?er kaybetmesine neden oldu; tabi Instagram’?n Facebook’a ait oldu?unu hat?rlay?nca ortada […]

Sayfa 1 / 19123Sonraki ›Son »