Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Yazılım & Donanım (Page 3)

\ \ \

Office 2016 çıkış tarihi

Geride b?rakt???m?z ak?am Microsoft, yeni i?letim sistemi Windows 10’u tan?tt?. Hem mobil hem de masaüstü için tan?t?lan yeni i?letim sisteminin seremonisinin bitmesinin ard?ndan bir ürün daha tan?t?ld?: Office 2016. Gelen bilgilere göre Office 2016 önümüzdeki sene de?il de, bu sene tan?t?lacak. Y?l?n ikinci yar?s?nda tan?t?lmas? beklenen yeni uygulamalar?n ne gibi yenilikler sunaca?? henüz bilinmiyor. ?lk […]

\ \

Qualcomm Snapdragon 810, 410 Mbps hıza ulaştı

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc. (QTI), EE ve Huawei, LTE Category 9 ba?lant?s?na yönelik ?irketler aras? birlikte çal??abilirlik testini ba?ar?yla tamamlad?klar?n? duyurdular. Testte 3 ta??y?c? veri indirme toplamas? ve 410 Mbps’ye kadar yükselebilen indirme h?zlar?na ula??ld?. Test, QTI’nin entegre LTE-Advanced yeni nesil modemli Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ve Huawei’nin, EE’ye […]

\ \

Windows 10 çıkış tarihi

Uzun süredir beklenen ve art?k gün saymaya ba?lad???m?z Windows 10 için Microsoft’tan yeni bir aç?klama geldi. Yeni i?letim sisteminin bu vakte dek kesin ç?k?? tarihi bizlerle payla??lmam??t?. S?radan bir güncelleme olsa bu kadar bekleyece?imizi zannetmiyoruz ama Windows 10, 8’e oranla çok fazla köklü yenili?e sahne olacak bizler için. Ve aç?klanan Windows 10 ç?k?? tarihi de […]

\

4G’ye ne zaman geçilecek

Seneler öncesinden 4G teknolojisine kavu?mu? olan büyük ülkelerin yan? s?ra biz halen geçi? yapabilmi? de?il. Daha önce yap?lan aç?klamalarda ülkemizin 4G’ye 2014 ba??nda geçi? yapaca?? belirtilmi?, ancak 2014 sonuna gelmesine ra?men bu i?lem gerçekle?memi?ti. Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan bu konuya tekrar de?indi bir aç?klamas?nda. Gelen aç?klamalara göre 4G’ye 2015’in sonunda geçece?iz. Biz […]

\ \

Windows 10 beğenildi

Geride b?rakt???m?z Eylül ay?n?n sonlar?na do?ru tan?t?lan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 10 ilk dönemde gayet be?enilmi?ti. Bir milyondan fazla ki?inin kat?l?m gerçekle?tirdi?i testlerle birlikte yüzde 85 be?eni oran? yakalayan Windows 10 bu be?eni oran?n? halen koruyor. Windows 8 ile sistemden ç?kar?lan ba?lat menüsünün sisteme tekrar dahil edilmesi bu oran?n elde edilmesindeki en büyük paya […]

\

Apple Pay fazlasıyla beğenildi

NFC sistemi geli?tirildikten sonra neredeyse her firma bu sistemi kendisiyle entegre etmeye çal??t?. Baz?lar? bunu ba?ard? da, ama onlar?n ba?ar?s?z olduklar? nokta NFC’yi kullan?c?lara kulland?rmakt?. Apple da geçen ay piyasaya sürdü?ü iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’la birlikte bu özelli?i alm??t?. Gelen istatistiklere göre Apple Pay beklenenden çok daha fazla kullan?l?yor. Bu da yak?nda fiziki […]

\ \ \ \

Avira 2015 tanıtıldı

Güvenlik yaz?l?mlar?n?n önde gelen isimlerinden biri olan Avira, 2015’e özel ürünlerini de tan?tt?. Bu sefer iOS ve Android korumas?na da sahip olan Avria 2015 tüm dilleri destekleyen bir paketle kullan?c?lara sunulurken verilen bilgilere göre bir önceki versiyona oranla güvenlik aç?klar?n?n ço?u kapanm??. Özellikle iCloud’a yap?lan sald?r? tüm antivirüs geli?tiricilerini teti?e geçirmi?ti. Avira kullan?c?lar? ürünü indirdiklerinde […]

\ \

PLINY projesi yazılımcılara kötü gelecek

Son haftalarda d?? bas?nda teknolojiyle ilgilenenlerin dikkatini fazlas?yla çekmeyi ba?arm?? olan bir proje bulunuyor: PLINY. ?lk ansiklopediyi yazd??? iddia edilen Pliny The Elder’?n ismini alacak olan proje, binlerce kod yaz?l?mc?s?n?n i?ini birkaç sene içerisinde bitirebilecek kapasitede bir proje. Proje ?u anda Pentagon taraf?ndan desteklenirken bitirildi?i takdirde elle günlerce yaz?lacak bir program PLINY ile birlikte çok […]

\ \ \ \

Lenovo SW-B100 Akıllı Bileklik

?u anda dünyan?n en çok PC satan firmas? olan Çinli Lenovo, giyilebilir teknoloji sektöründen de uzak kalmak sitemiyor. Bu aralar tüm geli?tiriciler ilk ak?ll? saatlerini üretip sat??a sunmaya ba?lad?, ancak Lenovo’dan ak?ll? saat de?il de ak?ll? bileklik geldi. Uzun süredir zaten böyle bir ürünün tan?t?laca?? hakk?nda dedikodular internette dola??yordu; ?imdi ise resmi site üzerinde yer […]

\ \ \

FIFA 15 Türkçe Yama

Bu sene bar?nd?rd??? ligler aras?na uzun süredir yer vermedi?i Türkiye Süper Ligi’ni de ekleyen FIFA, bu iyi haberin yan?nda maalesef biraz üzüp Türkçe dil deste?ini oyuna yerle?tirmemi?ti. Ancak neredeyse 10 senedir Türkçle?etirme i?iyle u?ra?an bir ekip oyunu k?sa süre içinde Türkçe dosyalarla da adapte etti ve indirime açt?. Daha önceki FIFA versiyonlarda oyunun PC sürümüne […]