Ana sayfa » Yazar arşivi editor (Page 12)

Akıllı Telefon Satışlarında Duraksama Yaşandı

Ak?ll? telefonlar?n sat??lar?nda özellikle son be? y?l içerisinde kat edilen mesafeye bak?ld???nda, art?k insanlar?n daha farkl? telefonlar istedi?i anla??labiliyor. Fiyat ve performans kar??la?t?rmas?n? yapt?klar?nda uygun bulmad?klar? veya uygun fiyatl? fakat kalitesiz telefonlar? da tercih etmedikleri görülüyor. Sat??lar Beklenmedik Oranda Dü?tü Ak?ll? telefon sat??lar?n?n son bir y?lda ola?anüstü seviyede dü?ü? ya?amas?, özellikle insanlar?n farkl? telefonlar bekledi?ini, […]

LG Çin Pazarından Çıkıyor    

LG son y?llarda birden yükseli?e geçerek, duraksama dönemini uzun süre ya?ayan ?irketlerden bir tanesi olmu?tur. Yeni ürünlerini piyasaya sürmeyen, 192 milyon Dolar kay?p ya?ad??? bilinen kurum, telefonla ilgili çal??malar?na devam etmeyecek. 192 Milyon Dolar Kay?p Ya?and? 480 bin sat?? yap?lmas? beklenmesine ra?men 2017 y?l?nda sat??lar?n sadece 160 bin olmas?, pazar?n genel yap?s?n? direkt olarak etkiledi. […]

Casper Telefon Satışından Daha Fazla Ciro Sağladı   

Dünya devi Casper, geçti?imiz y?llarda satt??? bilgisayar sat???n?n yan? s?ra, günümüzde telefonlar?yla gündeme geliyor. Art?k bilgisayarlar? haz?r bir ?ekilde almak yerine toplamaya yönelen milyonlarca insan, sadece telefon seçimi için Casper’i tercih ediyor. Ak?ll? telefon üretimiyle ve sat???yla 2017 ile 2018 y?l?n?n ilk çeyre?inde bilgisayarlardan elde edilen cironun üzerine ç?k?ld?. 2018 y?l?nda telefon sat??lar?n?n 500 bine […]

En Dayanıklı Bataryaya Sahip Telefon 

Ak?ll? telefonlarda en çok ?ikayet edilen ?ey bataryal?n çabuk bitmesi ya da çabuk eskimesi olabiliyor. Dayan?kl? bataryalar ise birçok ki?i taraf?ndan di?erlerine göre tercih edilebiliyor. Ak?ll? telefonlarda geli?tirilen dayan?kl? batarya özelli?i ile art?k ?arj?n?z eskisi kadar çabuk bitmiyor. Hangi Telefonlar?n ?arj? Uzun Süre Dayan?yor? Bataryalar?n?n daha uzun süre kullan?labilmesi için geli?tirilen telefon modellerinden biri de […]

Apple’ın Kullanım Ömrü Ne Kadar

Günümüzde teknolojinin ve internetin geli?mesi ile beraber Apple markas? da kendini oldukça geli?tirdi. Iphone serisini gün geçtikçe daha da ço?alt?yor. Fakat Apple ürünleri ne kadar h?zl? geli?iyor ise o kadar kullan?m ömrü azal?yor. Apple sadece Iphone de?il HomePad, AirPower ve AirPods serilerinin yeni ürünlerini de teknoloji severler ile bulu?turuyor. Dünya genelinde toplamda 1.3 milyar aktif […]

Sanal Para Bir Anda Eridi    

Bitcoin olarak bilinen para biriminin son bir ay içerisindeki kayb? nedeniyle, Dünya genelindeki milyonlarca yat?r?mc?s?na zarar? son derece etkili bir hal ald?. Elinde bulunan Bitcoin’i ortalama 1 ay önce nakde dönü?türmü? olan bireylerin kazanc?, günümüzde olana k?yasla %34 daha yüksek bir de?ere sahip olacakt?. Zarar?n sadece be? gün içerisinde gerçekle?mi? olmas?, özellikle süreci takip eden […]

Yapay Zekâ Gelecek İçin Tehlikeli Mi?    

Son zamanlarda oldukça gündemde olan yapay zekâ, büyük bir tart??ma konusu. Baz? kesimler yapay zekân?n avantaj oldu?unu dü?ünürken, baz?lar? da ilerde çok büyük tehdit yayaca??n? belirtiyor. Peki, yapay zeka bir tehdit mi, yoksa büyük bir avantaj m?? Etiya ?irketi’nin Ceo’su Aslan Do?an’dan Aç?klama Aslan Do?an; “ Asl?nda yap?lan her de?i?im o zaman?n insanlar?n? korkutabiliyor. Her […]

Mobil Gigabit Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mobil Gigabit Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler Gigabit telefon terimi son zamanlarda merak edilen konular aras?nda yer al?yor. Samsung Galaxy S8 tan?t?mlar?nda s?k kullan?lan özellik ilk olarak Galaxy S8’le gündeme geldi. Telefonda Gigabit özelli?i Sony’nin ç?karmaya haz?rland??? SXperia XZ Premium’da ve di?er üst seviye telefonlarda kullan?ma sunulacak. Gigabit Son Sistem Telefonlarda Kullan?lacak Gigabit ile aktar?m h?z?ndan tam […]

General Mobile GM 6 Satışa Çıkarıldı

General Mobile GM 6 Sat??a Ç?kar?ld? General Mobile GM 6 uzun bir aran?n ard?ndan Türkiye pazar?nda da görülmeye ba?land?. Mobil Dünya Kongresi’nde ilk olarak tan?t?m? yap?lan General Mobile GM 6 ile ?irket ç?tay? biraz daha yükse?e ta??may? ba?ard?. Özellikleriyle oldu?u kadar fiyat?yla da ?a??rtan GM 6 Türkiye pazar?nda da hayli ilgiyle kar??land?. Android One program? […]

Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kaldırıyor Mu?

Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kald?r?yor Mu? Son zamanlarda iyiden iyiye yayg?nla?an ak?ll? telefon üreticilerinin tasar?m anlam?nda farkl? ?eyler sunmak ad?na çerçevesiz ekran kullanmalar?na al???lm??t?. Apple taraf?ndan al?nan karara göre çerçevesiz MacBook patentiyle beraber ayn? teknolojiyi bilgisayarlar?na da getirmeyi planl?yorlar. Apple MacBook bilgisayarlar?nda çerçevesiz ekran teknolojisi için çal??malara ba?lad?. Yeni ald??? patentle beraber ileride gelebilecek MacBook’da çerçevesiz […]