Ana sayfa » Etiket arşivi » amazon

\ \

Amazon’dan sınırsız bulut depolama

Bulut depolama teknolojisinin geli?mesiyle birlikte ço?u büyük teknoloji firmas? bu sektöre giri? yapm?? ve kullan?c?lara farkl? seçeneklerde kullan?m alan? sunulmu?tu. ?imdi ise bunlar?n aras?na bir yeni isim daha kat?ld?: Amazon. Cloud Drive ad?n? vermi? oldu?u servisiyle birlikte Amazon, kullan?c?lar?na 3 ay boyunca s?n?rs?z foto?raf depolama ?ans? sunuyor. Daha uzun süreli kullan?mlar için ise y?l?k paketleri […]

\ \ \ \

Amazon Fire TV Stick

Uzun süredir mini medya oynat?c?lar sektöründe liderli?i Apple TV ile elinde bulunduran Apple TV’ye son dönemde yeni rakipler ç?k?yor. Bundan k?sa bir süre önce Google taraf?ndan Chromecast tan?t?lm??t?. ?imdi ise Amazon da bu sektöre giri? yapt???n? aç?klad?. Amazon Fire TV Stick adl? cihazla birlikte sesli komut veremeyecek olsak da medya oynat?c?s?n?n neredeyse her özelli?ini kontrol […]

\ \ \

Babak Parviz, Amazon’a transfer oldu

Uzun süredir Google’da ?u anki en önemli çal??man?n yöneticili?ini devam ettirmekte olan Babak Parviz, geçti?imiz gün yapt??? aç?klamayla birlikte Google’?n pazar anlam?nda en büyük rakibi olan Amazon’a transfer oldu?unu ve bundan sonra fikir ve kabiliyetlerini Amazon için kullanaca??n? aç?klad?. Google Glass projesinin yöneticisi olan Parviz’in Amazon’a geçi? yapmas? Amazon’un da bu sektöre girmeye haz?rland???n? fazlas?yla […]

\ \

Blackberry’ye AmazonStore

Zaman?n özellikle i? dünyas?nda en çok kullan?lan cep telefonu olan Blackberry, son senelerde büyük bir dü?ü? ya?am??t?. Hatta bu aralar iflas?n e?i?inde olan firman?n bu vakte kadarki en çok ses getiren olay? san?r?z BBM’i geli?tirmesi olmu?tu. Ancak Android ve iOS’un beklenenden daha iyi bir geli?me süreci içine girmesi Blackberry’yi bu kulvarda saf d??? b?rakt?. Ancak […]

\ \

Amazon Storybuilder Nedir?

Dünyan?n en büyük e-ticaret ismi olan ve e-ticaret d???nda da birçok alanda Google ile çeki?meye çal??an Amazon’dan yeni bir uygulama daha geldi. Storybuilder ad?yla kullan?c?lar?n kullan?m?na aç?lan yeni uygulama sizlere mantar pano kullanman?z? sa?l?yor. ?u an sadece ?ngilizce hizmet veren uygulaman?n ba?ka dil deste?i almas? beklenmezken sistmein en çok yazarlar, senaristler ve oyuncular için tasarland??? […]

\ \ \ \ \ \

Microsoft Surface 2 yok satıyor

Microsoft’un tablet sektöründeki en büyük kozu olan Surface serisi bu vakte kadar korudu?u iyi ivmesini halen devam ettiriyor. ?lk ç?kt??? dönemde tasar?m?yla çok be?enilen ancak ard?ndan kullan??s?zl???yla ele?tiri alan, buna ra?men iyi sat?? de?erleri elde eden Microsoft Surface 2’nin ?u anda tüm stoklar?n?n tükendi?inin haberi geldi. Kullan?c?lar ne Microsoft’un kendi online ma?azas? üzerinden ne de […]

\ \

Amazon’dan devrim!

Dünyan?n en büyük e-ticaret sitesi olan ve ayn? zamanda affiliate marketing sistemini ç?karan Amazon’dan devrim niteli?inde bir yenilik geliyor. Pazartesi gününden itibaren art?k kargolar?n?z? hafta sonu da telsim alabileceksiniz. Bunun için yapman?z gereken tek ?ey Amazon’un özel üyelik sistemi olan Amazon Prime’a kay?tl? olman?z. Online al??veri? yapan internet kullan?c?lar?n?n en büyük isteklerinden biri de hafta […]

\ \ \

Linux Ubuntu kullanımı

Bu vakte kadar sizlere hep aç?k kaynak kodlu i?letim sistemlerini önerdik çünkü istedi?iniz de?i?iklikleri yapma ?ans?n?z var. Neden, çünkü Windows kendi istemedi?i ?eylere dokunulmas?na izin vermiyor. Linux’un en ünlü da??t?mc?lar?ndan olan Ubuntu, bu durumu kötüye kullan?yor. Nas?l m?? Yap?lan ara?t?rmalara göre Ubuntu, herhangi bir sistem üzerinde yap?lan tüm de?i?iklikleri dolayl? yoldan Amazon’a iletiyor. Amazon da […]

\ \ \

Bulut sunucu fiyatları

Bulut sunucu fiyatlar?nda her geçen gün a?a?? çekiliyor. Sistemin çok kullan??l? olmas?ndan dolay? Google’dan sonra Amazon da kendi bulut sunucusunu kurmu?tu ve onlar da sat?yor. Geçti?imiz günlerde bulut sunucu fiyatlar?nda yüzde 20 indirim yapt???n? aç?klayan Google’a Amazon’dan çok sert bir cevap geldi. Google’?n kurnazl?k yapt???n? dü?ünen Amazon hiç ac?mad? ve fiyatlar?nda yüzde 25 indirime gitti?ini […]