Ana sayfa » Etiket arşivi » android

\ \ \ \ \

HP Slatebook 14 Fiyat ve Özellikleri

Son zamanlarda genelde Chrome OS i?letim sistemiyle yeni diz üstü bilgisayarlar sat??a sunan HP’den bir de Android yüklü bir ürün geldi. HP Slatebook 14 ad?yla sat??a sunulan yeni nesil HP dizüstü bilgisayar, yeni bir dönemin ba?lang?c? olarak kabul edilebilirken bunun nedeni de tabi ki HP gibi lider bir ismin Android i?letim sistemiyle dizüstü bilgisayar üretmesi […]

\

Android Uzaktan Masaüstü

Google uzun süredir Android’e uzaktan masaüstü kontrolü sa?layacak uygulama üzerinde çal??malar?n? devam ettirirken sonunda ele al?nabilir sonuçlar elimize gelmeye ba?lad?. Gelen bilgilere göre uygulaman?n büyük bir bölümü geli?tirilmi? ve ?u anda teste tabi tutuluyor. En fazla birkaç ay içinde GooglePlayStore üzerinde de yerini almas?n? bekledi?imiz uygulama hem Mac hem de Microsoft i?letim sistemleri ile uyumlu […]

\ \ \

Android oyunlarını PC’de oynamak

Seneler önce PlayStation oyunlar?n? PC’de oynamam?za olanak tan?yan bir emülatör piyasaya sürülmü?tü ve bunun yarar?n? fazlas?yla görmü?tük. ?imdi bunun bir benzeri de Android için geli?tirildi ve art?k Android i?letim sistemli telefonlar üzerinde çal??an tüm oyunlar? PC üzerinden oynayabiliyoruz. Belki de birço?unuzun bildi?i BlueStacks uygulamas? ile bu i?lem mümkün hale geliyor. 10 MB boyutundaki BlueStacks uygulamas?n? […]

\ \ \ \

Android, liderliğe devam ediyor

Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza atan Android i?letim sistemi, geride b?rakt???m?z son y?l 3 içinde de büyük bir pazar pay?n? eline geçirmi?. Ayn? zamanda iOS’ta büyük bir dü?ü?, Windows Phone’da ise yükseli? görüyoruz. Mashable’?n haz?rlad??? […]

\ \ \ \

En iyi tabletler: Android, iOS, Windows Phone

Piyasada ?u anda 3 tane mobil i?letim sistemi yer al?yor en çok kullan?lan: Android, iOS ve Windows Phone. Bunlar?n hepsi birçok say?da tablette kullan?l?rken üçünün aras?nda tercih yapmak zor bir karar olabilir. E?er ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda hangi sistemi tercih edece?inize karar verdiyseniz sonras?nda tableti de seçmeniz gerekiyor. Biz de sizler için her i?letim sisteminin en iyi […]

\ \ \

Twitter, tasarımını yeniledi

En çok kullan?lan sosyal a?lardan biri olan Twitter tasar?m?n? tekrar yeniledi. iOS ve Android platformlar? üzerinde yenilenmi? olan tasar?mla birlikte görüyoruz ki Twitter art?k bir internet sitesinden daha çok uygulama moduna geçmek istiyor. De?i?iklikler en çok simgeler ve renk düzenlemeleri üzerinde yap?l?rken daha aç?k bir görünümün kazand?r?ld???n? görüyoruz. De?i?en Simgeler ve Renkler Twitter’?n klasikle?mi? koyu […]

En iyi 5 Android tablet

\ \

En iyi 5 Android tablet

E?er bir tablet almaya karar verdiyseniz öncelikle hangi i?letim sistemi kullanaca??n?za karar vermeniz gerekiyor. E?er iOS kullanmay? planl?yorsan?z kesinlikle iPad alman?z gerekiyor, zira Apple ba?ka firmalara iOS kullanma izni vermiyor. Ancak Android’den yana fikirleriniz varsa kar??n?za birçok seçenek ç?kacakt?r. Biz de sizler için en iyi 5 android tablet ad?nda bir liste olu?turduk. 5. Nexus 10 […]

\ \ \

Nintendo’dan Android mi geliyor?

Bu vakte kadar ne bilgisayar, ne mobil ne de tablet sektörüne ad?m atm?? olan Nintendo için çarp?c? aç?klamalar geldi. Sadece oyun konsolu geli?tirerek bu piyasada çok önemli bir isim yapm?? olan Do?u Asyal? firma yak?n zamanda Android i?letim sistemli ve sadece e?itim amaçl? kullan?lacak olan tabletler üzerinde çal??maya ba?lam??. Teknoloji dünyas?n? takip etmek zordur. Her […]

\ \ \

En hızlı Android geliyor

Çin’de dünyan?n en h?zl? Android i?letime sahip olan telefonu geli?tirilmekte. Vivo adl? bir telefon firmas? taraf?ndan geli?tirilmekte olan Xplay 3S sunacak oldu?u özelliklerle ?imdiden tüm dünyan?n dikkatini çekerken 2K kalitesiyle bir görüntü sunacak. Snapdragon 800 yongas?n? kullanacak olan telefon farkl? bir mimari izleyecek, hiç de?ilse aç?klanan bilgi bu. Her ne kadar iddia a?amas?nda olsa da […]

Sayfa 1 / 3123