Ana sayfa » Etiket arşivi » mobil

\ \ \ \

Avea, Yandex ve Opera’dan ücretsiz internet

Ülkemizin en büyük cep operatörlerinden biri olan Avea, baz? kampanyalar? dahilinde kullan?c?lara ücretsiz internet sunuyor; ancak bunun için baz? ?artlara uymak ve ödül kazanm?? olmak laz?m. Bunun yan? s?ra bir de Türkiye’de ilk kez denenen sponsorlu internet eri?imi sayesinde internete ücretsiz olarak da ba?lanabilirsiniz; e?er ?ansl?ysan?z. Avea hatt?n?z ile Opera taray?c?s?n? açt???n?zda, e?er günlük öncelikli […]

\ \

Facebook, telefonlarda en çok kullanılan uygulama

Mobil telefonlar?n ve bu sektörün geli?ip PC’yi geride b?rakaca??n? sizlere senelerden beri sitemizde söylüyoruz ve art?k bunu istatistiklerle de kan?tlamak mümkün. Telefonlarda PC’den daha fazla zaman geçiren kullan?c?lar uygulama geli?tiricilerinin de PC’den daha çok mobile yat?r?m yapmas?na neden oldu. Peki telefonda en çok hangi uygulamalar? kullan?yoruz ve en çok hangi türde zaman geçiriyoruz. Facebook’ta bir […]

\ \ \ \

Android, liderliğe devam ediyor

Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza atan Android i?letim sistemi, geride b?rakt???m?z son y?l 3 içinde de büyük bir pazar pay?n? eline geçirmi?. Ayn? zamanda iOS’ta büyük bir dü?ü?, Windows Phone’da ise yükseli? görüyoruz. Mashable’?n haz?rlad??? […]

\ \ \

Mobil internette yükseliş var

Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de mobil internet kullan?m?ndaki yükseli?i gözler önüne serdi. Bundan 2 – 3 sene konu?uldu?u gibi mobil sektör ?u anda alm?? ba??n? gidiyor; onla birlikte mobil internet de dur durak bilmiyor. Bu […]

\ \ \

Tabletler yolun sonuna mı geliyor?

Sizlere neredeyse tüm teknoloji içerikli yaz?lar?m?zda mobil sektörün PC sektörünü bitirece?ini söylemi?tik; ?imdiden çok büyük kan kayb? ya?ad? zaten PC sektörü. Ancak mobil piyasa yüzünden de?il de tablet piyasas? yüzünden dü?ü?e geçti. Son zamanlardaki sat??larla birlikte tabletlerin de ak?ll? telefonlara tercih edilece?i dü?ünülürken mobil sektörde büyük bir yükseli? ba?lad?. Tabletler, geleneksel bilgisayarlar için en büyük […]

\ \ \ \

Parmak izi tarih oluyor

Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi sistemler bulunurken ?imdi de göz taramas? geli?tirilmekte. Yüz tan?ma sistemiyle farkl? bir yap?da geli?tiriliyor olan göz taramas? birkaç sene içerisinde mobil cihazlarda yerini alacak. Bakal?m güvenlik bak?m?ndan di?er sistemlere göre […]

\

Facebook mobile kayıyor

Dünyan?n en büyük sosyal medya sitesi olan Facebook art?k a??n? daha çok mobile do?ru çeviriyor. Mark Zuckerberg taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda hangi kullan?c?lar?n Facebook’u hangi platformlardan kulland???na yer verilirken mobilin yüzde 49’luk bir de?ere kadar ula?t??? bir gerçek var ortada. Dünya genelindeki bilgisayar kullan?m?n?n dü?ü? e?ilimi, mobil cihazlar?n hem klasik tablet ve ak?ll? telefonlar hem de […]

\ \

Mobil, sosyal medyayı ele geçirdi

Mobil sektörün PC sektörünü çok kk?sa bir süre içerisinde ele geçirece?ini yakla??k iki senedir sizlere aç?kl?yoruz ve sonunda iddia etti?imiz ?ey tam anlam?yla yerine geldi diyebiliriz. Ak?ll? telefonlar?n ve tabletlerin sat??lar?n?n ba??n? al?p gitmesiyle birlikte bundan nasibini sosyal medya da ald?. ComScore yeni bir istatistik haz?rlad? ve internetin hangi alanlarda ve hangi cihazlarda hangi oranlarda […]

\ \

Mobil işletim sistemleri

Art?k bilgisayar devri kapan?yor diyebiliriz. Oyun firmalar? da olmasa belki de bilgisayarlar ?u anda ayakta duramazd?. Ama laptop serisinden gelen ultrabooklar?n hala bir ?ans? var. Yine de mobil i?letim sistemleri bu aralar büyük bir atakta diyebiliriz. Özellikle Windows Phone ak?m? bizi büyük oranda etkileyecek. Microsoft’tan gelen aç?klamaya göre Windows Phone telefon sat??lar? geçen seneye göre […]