Ana sayfa » Etiket arşivi » PlayStation 4

\ \ \

Yeni konsollar ne kadar sattı

Geride b?rakt???m?z sene ç?k???n? gerçekle?tiren yeni nesil konsollar olumsuzdan çok olumlu yorum alarak ne kadar nokta at??? yaparak ç?k?? yapt?klar?n? gösterdiler. Ülkemizde PlayStation Xbox’a oranla daha çok kullan?l?yor; ancak yurt d???nda ayn? istatistikler geçerli de?il. Ne kadar yurt d???nda Xbox kullan?m? ülkemize göre daha fazla olsa bile, bu yine de yeterli olmad?. VGChartz, aç?klad??? istatistiklerle […]

\ \ \ \

Sony, Gamescom 2014’te de sevindirdi

Geride b?rakt???m?z gün ba?layan Gamescom Fuar?, yine oyun ve teknoloji dünyas?n?n en büyük yeniliklerini içinde bar?nd?racak gibi gözüküyor. ?lk günden çok önemli aç?klamalar ve yeni ürünler tan?t?l?rken ilk güne damgas?n? vuran ismin Sony oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. Geçen sene sat??a sunulmu? olan PlayStation 4’lerin sat??lar?n?n dünya genelinde 10 milyonun üzerine ç?kt??? bizlere aktar?lan bilgiler aras?nda kendine […]

\ \ \

Geliştiricilerden oyun itirafları

Yeni nesil oyun konsollar? geçti?imiz aylarda sat??a sunulmu?, büyük ilgi görmü?lerdi. Hatta PlayStation 4 ?u anda büyük bir stok sorunu ya?amakta yabanc? ülkelerde. Buna ra?men oyunlar yava? yava? sunuluyor biz oyunculara. Bu konuda oyunculardan büyük ?ikayetler giderken Sony cephesine, sonunda elde edilebilir bir aç?klama yap?ld?. Gelen aç?klamalara göre yeni nesil konsollarda oyun geli?tirmek PS3 ve […]

\

PS4 Satış Rakamları

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsol PlayStation 4 sat?? rakamlar? için CES 2014’te Sony taraf?ndan resmi bir aç?klama geldi. Daha önce sat?a? sunulan tüm konsollardan daha iyi bir sat?? grafi?i yakalamay? ba?arm?? olan PS4, ilk günlerde de?il, ilk saatlerde tüm stoklar? bo?altm??t?. Ard?ndan ise Sony tüm üretim fabrikalar?nda hummal? bir […]

\ \ \

PS4 için iddialı açıklamalar

Uzun süredir beklemi? oldu?umuz PlayStation 4, 29 Kas?m tarihinde Amerika’da sat??a sunulmu?tu. Ülkemize de geçti?imi cuma gününde giri? yapan yeni nesil oyun konsolu her ç?kt??? ülkede ilk günden stoklar? bitirmeyi de ba?arm??t?. Bu durum Sony yöneticilerini fazlas?yla tatmin ederken ?u anda herkes yeni stoklar?n ma?azalardaki yerlerini almalar?n? bekliyorlar. Ülkemizde 2 bin ile 3 bin liral?k […]

\ \

PlayStation 4 üretimi yetişmiyor gibi

Geçti?imiz cuma günü Türkiye’de de sat??a sunulan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 sat?? de?erlerini mükemmel seviyede tutmaya devam ediyor. ?lk ç?kt??? gün hem Amerika’da hem de Türkiye’de stoklar? bitirmi? olan PlayStation 4’ün üretim h?z?n?n ?u anda yeterli olmad??? belirtiliyor. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamada Türkiye’de Teknosa’ya 1000 tane PS verildi?i belirtilmi?ti, yine farkl? firmalara […]

\ \

PlayStation 4 Metal kasa ile tanıştı

Geride b?rakt???m?z ay sat??a sunulmu? olan PlayStation 4 için ilk kullan?c? tasar?mlar? ortaya ç?kmaya ba?lad?. Oyun konsolunun tasar?m? bizlere henüz sunulmadan birçok prototip gelirken oyunculardan ?imdi de olan tasar?m üzerinde de?i?iklikler yap?l?yor. Bir kullan?c? ise siyah kaplamay? çeli?e dökmü? ve kirli bir de görüntü vermi?. Do?ruyu söylemek gerekirse gayet ba?ar?l? bir tasar?m olmu?. PlayStation 4, […]

\ \ \

PlayStation 4 oyun fiyatları indiriliyor

PlayStation 3 oyun fiyatlar? aç?kland???nda tüm oyuncular?n tepki gösterdi?ini, neredeyse iki üç oyun fiyat?n?n konsol de?erine e? de?er oldu?unu daha önce sizlere söylemi?tik. Oyuncunun seslerinin daha fazla yükselmesiyle birlikte EA bir karar ald? ve oyunlar?n fiyatlar?n? genel olarak 63 sterlinden 60 sterline kadar çekmi?ti. Ancak bu da oyuncular? tatmin etmi? gibi gözükmüyor, zira EA oyunlarda […]

\ \ \ \

Playstation 4 çıkış videosu

Tam bir ay sonra sat??a sunulacak olan PlayStation 4’ten ç?k?? videosu sonunda geldi. Avrupa için yay?mlanm?? olan ç?k?? videosunda yeni oyun konsolunun özelliklerine de?inilmiyor; daha çok sinematik bir fragman olmu?. Fiyat?yla ve Xbox One’a göre daha iyi olan özellikleriyle tüm oyuncular? cezbeden PlayStation 4’ün ve Sony’nin bu trailerla birlikte ?ans?n? daha da fazla art?rd???n? söyleyebiliriz. […]

\ \ \ \

PS4 – XB1 karşılaştırması

Yak?n zaman içerisinde yeni nesil oyun konsollar?n?n ikisi de raflardaki yerini alacakken ortadaki çeki?me gün geçtikçe k?z???yor. Son olarak PS4’te 1080p görüntü kalitesinde çal??makta olan ço?u oyunun Xbox One’da 720p kalitede çal??mas? oyuncular? PS4’e do?ru daha da fazla yöneltirken ortaya yeni bir detay daha ç?kt?. Cihazlar?n ç?k?? tarihi yakla?t?kça Sony ve Microsoft cephesinden yap?lan aç?klamalar?n […]

Sayfa 1 / 3123