Ana sayfa » Etiket arşivi » Sony

\

Sony’den yeni akıllı telefonlar

Ak?ll? telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmas?na ra?men Snapdragon 810 darbesini yiyenler aras?nda da bulunan Sony, yeni 4 ak?ll? telefon modeli tan?tmaya haz?rlan?yor. Yak?n zaman içerisinde resmi tan?t?mlar?n?n gerçekle?mesini bekledi?imiz modellerin teknik özellikleri internete s?zd?r?ld?. Zabua, Hint bir firma taraf?ndan internete s?zd?r?lan bilgilerden görülüyor ki telefonlar ?u anda test a?amas?nda ve bunlardan bir tanesi […]

\ \ \

OnePlus, Sony işçilerini mağdur etmiyor

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan ve senenin en çok be?enilen telefonlar? aras?nda yer alan OnePlus One, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmaya devam ediyor. Sony bildi?iniz gibi geçti?imiz günlerde i?çi ç?karaca??n? aç?klam??t?. Sony i?çilerinde bu mesajdan sonra büyük bir tedirginlik ba? gösterirken OnePlus’tan sevindirici bir haber geldi. ?irketin CEO’su Carl Pei, Google+ üzerinden yapt??? aç?klamada i?ten ç?kar?lacak […]

\ \

Sony SmartEyeglass tanıtıldı

Ak?ll? telefon sektörü her geçen gün büyümesini durmaks?z?n devam ettirirken son iki senedir ata?a kalkan bir ba?ka alan da ak?ll? gözlükler olmu?tu. ?lk atak Google’dan gelmi?, ard?ndan birçok teknoloji firmas? da kendi ak?ll? gözlüklerini üretmeye ba?lam??t?. Bu vakte dek sessizli?ini korumay? ba?aran Sony, sonunda kendi ak?ll? gözlü?ünü tan?tt?. SmartEyeGlass ad?yla tan?t?lan yeni nesil ak?ll? gözlük […]

\

Sony’den de eğimli ekran geliyor

2014’ün sonlar?na do?ru somut olarak elimize geçmeye ba?layan e?imli ekranlar 2015’le birlikte tamamen hayat?m?z?n içinde yer alacak. Televizyonlarda ba?layan bu furya ak?ll? telefonlara da s?çram??t?. Samsung’dan sonra Sony’de e?imli ekrana sahip bir telefon geli?tirdi?ini aç?klad?. Sony Xperia Curve ad? verilen konsept tasar?m?n görselini yukar?dan görebilirsiniz, yanlara kadar inmekte ekran. Tabi bakal?m böyle bir model sat??a […]

\

Sony, Kanada’dan çekiliyor

Son zamanlarda zarar etmeye ba?layan Sony, daha önce yapt??? aç?klamalarda zaman içinde televizyon piyasas?ndan çekilece?ini aç?klam??t?. Vaio laptop serisini de elinden ç?kararak sadece mobile yönelme karar? alan firma, bu sefer de Kanada’daki ma?azalar?n? kapama ald?. Ancak ma?azalar?n kapanmas? Sony’nin tamamen Kanada piyasas?ndan çekilmesi anlam?na gelmiyor; sat??lar teknoloji marketleri üzerinden devam edecek, internet üzerinden de sat?n […]

\ \ \ \ \ \ \

Sony SmartWatch 3 Fiyat ve Özellikleri

Tan?t?lmas? uzun süredir beklenen iki Sony ürünü sonunda tan?t?ld?. IFA 2014 öncesinde Berlin’de kendi ürünlerine özel bir fuar düzenleyen Sony, burada SmartWatch 3 ve SmartBand Talk’u bizlere sundu. Beklendi?i gibi AndroidWear i?letim sistemiyle birlikte gelen yeni nesil ak?ll? saat hem fiyat hem de teknik özellikler bak?m?ndan tatmin edici. Bakal?m Türkiye’ye geli? fiyat? ne kadar olacak. […]

\ \ \ \

Sony Xperia Z3 Compact Fiyat ve Özellikleri

Teknoloji denince akla ilk gelen firmalardan olan Sony, bundan birkaç sene öncesine kadar yenilik getirme ad?na pek de ba?ar?l? de?ildi. Ancak Xperia serisiyle birlikte bu yükü üzerinden att? ve art?k mobilin de en güçlü isimlerinden biri haline geldi. IFA 2014 öncesinde Berlin’de kendine özel düzenledi?i etkinlikte birçok yeni ürünü tan?tan Sony, bu sefer uzun süredir […]

\ \ \ \

Sony, Gamescom 2014’te de sevindirdi

Geride b?rakt???m?z gün ba?layan Gamescom Fuar?, yine oyun ve teknoloji dünyas?n?n en büyük yeniliklerini içinde bar?nd?racak gibi gözüküyor. ?lk günden çok önemli aç?klamalar ve yeni ürünler tan?t?l?rken ilk güne damgas?n? vuran ismin Sony oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. Geçen sene sat??a sunulmu? olan PlayStation 4’lerin sat??lar?n?n dünya genelinde 10 milyonun üzerine ç?kt??? bizlere aktar?lan bilgiler aras?nda kendine […]

\ \

Sony ICD-PX440 Ses Kayıt Cihazları Tanıtıldı

Sony bu vakte kadar her zaman teknolojinin en önde gelen isimlerinden biri oldu. Her konuda çok profesyonel i?ler ortaya ç?karan firmay? yine de Sony yapan ?eyin 80’lerde üretti?i kasetçalarlarla birlikte Sony Walkman serisi oldu?unu biliyoruz. Ses konusunda her zaman di?er firmalardan çok daha üstün olan Sony, ?imdi de yeni iki tane profesyonel ses kay?t cihaz? […]

\ \ \ \ \ \

Sony Digital Paper Fiyatı

Ka??t kullan?m?n?n seviyesini dü?ürmek ve do?aya yard?mc? olmak amac?yla ortaya ç?kar?lan dijital ka??tlara en çok yat?r?m yapan firman?n Sony oldu?unu rahatl?kla kabul edebiliriz. Geride b?rakt???m?z sene küçük bir tan?t?m? yap?lan Sony Digital Paper sonunda bu sene sat??a sunuluyor. May?sta raflardaki yerini alacak olan Sony Digital Paper, bu ürününe 13.3 inçlik bir ekran bah?etmi?. Sony Digital […]

Sayfa 1 / 3123