Ana sayfa » Etiket arşivi » tablet

\

Tablet kullanıcısı 1 milyara yaklaşıyor

Ne kadar her geçen sene kullan?c? say?s? dü?üyor gibi gözükse de me?er tablet kullan?c?s?n?n say?s? dü?ündü?ümüzün aksine bir yükseli? içerisindeymi?. eMarketer taraf?ndan yap?lan ara?t?rma sadece bunu kan?tlamakla kalmad?, dünya çap?nda ne kadar tablet kullan?ld???n?n istatistiklerini de bizlere aktard?. Gelen bilgilere göre tablet kullan?c?s?n?n say?s? yak?n zaman içerisinde 1 milyar? bulacak. Yani k?sacas?, 2015 y?l? en […]

\ \ \

iPad Mini’Ye rakip Xperia Z3 Tablet Compact

Birkaç gün içerisinde Berlin’de ba?layacak olan dünyan?n en büyük teknoloji fuarlar?ndan biri IFA 2014 için tüm firmalar?n fazlas?yla çal??t???n? biliyoruz; Sony de bunlar?n aras?nda yer al?yor. Tablet piyasas?na pek fazla de?er verip çal??masa da su geçirmez ve toza kar?? da dayan?kl? birkaç modeli ile gayet iyi sat??lar elde etmeyi ba?aran Sony’nin art?k bu alanda da […]

\ \ \ \ \

Türk Telekom’dan telefon kampanyaları

Ülkemizin en büyük networküne sahip olan telekom ?irketi Türk Telekom, ?imdi de mobil cep telefonlar? hakk?nda bir kampanya ba?latt?. Samsung S3 Mini ve Samsung T110 tabletleri üzerinden sürdürülmekte olan kampanyada mü?terilere ayl?k 5 liradan ba?layan fiyatlar sunuluyor. 24 ay taahhüte kar?? verilmekte olan kampanyada S3 Mini için ayda 29.90 TL, T110 tablet için ise ayda […]

Tablet pil ömrü uzatma

\ \

Tablet pil ömrü uzatma

Tabletlerin kullan?m? art?k fazlas?yla ço?ald?. Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan da da??t?lan tabletlerle birlikte art?k neredeyse her ilkokul ö?rencisinin elinde bir tablet görmek mümkün. Çocuklara teknolojinin nas?l yararl? kullan?labilece?inin ö?retilmesi de gerekiyor. Burada devreye büyükler olarak bizler giriyoruz. Konu bir yana, tablet kullan?c?lar?n?n en büyük sorunlar?ndan bir tanesi de pil ömrünün k?sa olmas? ve bunu art?rmak […]

\ \ \ \

Apple, PC ve Tablette liderliğe oynuyor

Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i elinde bulundurdu?u görünürken Samsung’un da büyük yükseli?te oldu?u gözden kaçm?yor. Pazar pay?n?n ço?u iPad’den Pazar pay? yüzde 20’lere ula?an Apple’?n cihaz sat?? adeti de artt?. Geçti?imiz y?l?n son çeyre?inde 25 […]

\ \ \

10 Intel Education Tablet

Intel, e?itim sektörüne yat?r?m yapmaya devam ediyor. Okullarda e?itim amaçl? kullan?lmas? amaçlanan, devletlerin de son zamanlarda bu konuda büyük projeler geli?tirdi?ini göz önünde bulundurursak gayet global piyasaya hükmedecek bir proje olan e?itim tabletleri geçti?imiz gün tan?t?ld?. Tabletlerde Android i?letim sistemi bulunurken arayüzünün gayet ba?ar?l? olduklar?n? söyleyebiliriz. 10 Intel Education Tablet ismindeki tablet, isminden de anla??ld??? […]

\ \ \

Samsung kaç tablet sattı?

Android ablet piyasas?n?n ba?lang?c?n? yapan Samsung, liderli?ini de halen devam ettiriyor. Samsung’un yan? s?ra yine birçok Asus, Acer ve LG gibi markalar da tablet sat??? yaparken birinin elinde en çok Samsung tablet görme ihtimaliniz bulunuyor. Son olarak geçti?imiz günlerde Samsung geride b?rak?yor oldu?umuz senenin verilerini aç?klad?. Gelen bilgilerde firman?n 2013 içerisinde kaç tane tablet sat?ld???na […]

\ \

Tablet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Yeni seneye girmemize art?k günler kald?, bir haftal?k bir süreç bile yok. E?er sevdi?inize y?lba?? hediyesi olarak tablet almay? planl?yorsan?z ya da yeni y?l içerisinde tablet alma planlar?n?z varsa ilk önce bu yaz?m?z? okuman?z iyi olmu?. Zira tablet al?rken dikkat edilmesi gerekenler vard?r ve bunlar göz ard? edilirse ald?ktan bir dönem sonra tablete vermi? oldu?umuz […]

\ \

Samsung’dan 4 tablet birden

Dünyan?n en büyük ak?ll? telefon pazar?na sahip olan Samsung, bu gücünü tablet sektöründe de ortaya koymak istiyor. Bu vakte kadar en iyi sat??lar? Note serisi ile yakalayan Samsung bu seriyi daha da güçlendirme ad?na çal??malar?na devam ederken, 2014’te de bo? durmay?p senenin ilk çeyre?inde dört farkl? tableti sat??a sunacak. Sat??a sunulacak olan tabletlerin Galaxy Tab […]

\ \

Samsung’dan AMOLED Tablet

Apple’?n ak?ll? telefon piyasas?ndaki pazar de?erine mükemmel bir yumruk indiren Samsung ayn? etkiyi yeni y?lla birlikte tablet piyasas?nda da yapmak istiyor gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Güney Kore’li firma önümüzdeki sene yeni bir tableti sat??a sunacak. Las Vegas’ta yap?lacak olan CES 2014’te 10.5 inç büyüklü?ünde AMOLED ekrana sahip olan bir tableti tan?tmas? beklenen Samsung, birkaç […]

Sayfa 1 / 3123