Ana sayfa » Etiket arşivi » Windows Phone

\ \

Windows Phone Cortana nedir?

Apple’?n Siri’si tarz? bir uygulama asistan? ?imdi de Windows Phone’dan geliyor. ?u ana kadar gelen iddialara göre uygulama 15 dil birden destekleyecek. Telefonu sesle kontrol etmemize olanak tan?yacak olan uygulaman?n sat??lawrda art??a sebebiyet verece?i kesin gibi gözüküyor, ancak bakal?m ne zaman ç?kacak. ?u anda uygulamadan internete sadece bir tane foto?raf s?zd?r?labilmi?, yukar?da görebiliyorsunuz. Umal?m da […]

\ \ \ \

Android, liderliğe devam ediyor

Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza atan Android i?letim sistemi, geride b?rakt???m?z son y?l 3 içinde de büyük bir pazar pay?n? eline geçirmi?. Ayn? zamanda iOS’ta büyük bir dü?ü?, Windows Phone’da ise yükseli? görüyoruz. Mashable’?n haz?rlad??? […]

\ \ \ \

En iyi tabletler: Android, iOS, Windows Phone

Piyasada ?u anda 3 tane mobil i?letim sistemi yer al?yor en çok kullan?lan: Android, iOS ve Windows Phone. Bunlar?n hepsi birçok say?da tablette kullan?l?rken üçünün aras?nda tercih yapmak zor bir karar olabilir. E?er ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda hangi sistemi tercih edece?inize karar verdiyseniz sonras?nda tableti de seçmeniz gerekiyor. Biz de sizler için her i?letim sisteminin en iyi […]

\

Sony, Windows Phone’a geçiyor

Ak?ll? telefonlar ortaya ç?kmadan önce Walkman serisi ile sektörün en iyi telefonlar?n? üreten Sony, Android ve iOS’un mükemmel yükseli?i arkas?nda kalm??t?. Ard?ndan Android i?letim sistemini kullanmaya ba?layan ve yine kendine has bir kullan?c? kitlesi olu?turan Sony art?k Windows Phone 8 i?letim sistmeli telefonlar? da geli?tirmeye ba?layacak. Gelen bilgilere göre Windows Phone Sony 2014 y?l? içerisinde […]

\ \

Windows Phone pazar payını artırmakta

Microsoft’un mobil i?letim sistemi olan Windows Phone 8 kararl? yükseli?ini devam ettiriyor. Temmuz ve A?ustos aylar?nda bir duraklama dönemine girmi? olan WP8 son aylarda satt??? telefonlar?n ard?ndan tekrar yükseli?e geçti. Bunda en büyük önem Lumia serisinin olarak gözüküyor; neredeyse tüm sat??lar Lumia üzerinden sa?land?. Microsoft’un son mobil i?letim sistemi Windows Phone 8, 2013 y?l?n?n son […]

\ \

Windows Phone 8 SDK

Microsoft’un piyasaya sürmek için yeni geli?tirdi?i Windows Phone 8 mobil i?letim sisteminin geli?im sürecindeki dökümanlar, özellikleriyle birlikte internete s?zd?. Bu sayede daha önce yap?lan Windows Phone kongresinde aç?klanmayan özellikler de ortaya ç?kt?. ?u anda bluetooth özelli?iyle hayal k?r?kl??? yaratan Microsoft, WP8’de bu sorunu çözümleyecek. Microsoft’un geli?tiriciler için sunaca?? Bluetooth ile alakal? yeni API, uygulamadan-uygulamaya veya […]

\

Angry Birds Windows Phone’da yer alacak

Hat?rlanaca?? üzere Angry Birds Space, geçti?imiz Mart ay?nda Android ve iOS için piyasaya ç?km??t?. Oyunun Windows Phone’da yer al?p almayaca?? ise merak konusuydu. Rovio CEO’su konuya aç?kl?k getirdi ve Angry Birds’ün Windows Phone’da yer alaca?? aç?klamas?n? yapt?.

\ \

Windows Phone’da Mango yoksa Marketplace de yok

Windows Phone, Mango güncellemesi bulunmayan kullan?c?lar?n Marketplace’ten uygulama indiremeyeceklerini aç?klad?. Windows Phone’un en büyük güncellemesi olan Mango’yu cihazlar?na kurmayanlara kötü bir haber geldi. Windows Phone’nun blog sayfas?nda yer alan aç?klamada, Mango’ya geçmemi? cihazlar için Marketplace’ten uygulama indirme devri kapanacak.

\ \

En güvenilir mobil telefon BlackBerry OS 7

Mobil cep telefonu liderleri iO5, Windows Phone 7.5 Mango, Android 2.3 Ginderbread ve BlackBerry OS7 aras?nda düzenlenen en güvenli mobil i?letim sistemi yar??mas?n?n galibi belli oldu. Trend Micro ekibinin, cihazlar üzerinde uygulad??? testlerde BlackBerry OS 7, 2.89 oy olarak birinci oldu. BlackBerry’yi, iOS izledi.  

\ \

Microsoft WP geliştiricileri için kesenin ağzını açtı

Microsoft, Windows Phone’a uygulama yazan sistem geli?tiricilerine te?vik vermeye haz?rlan?yor. Microsoft Windows Phone’un mobil dünya konusunda, App Store ve Google Play Store gibi uygulama ma?azalar?na göre zay?f kalmas?, firmay? yeni çal??malara ba?latmak için harekete geçirdi. Bu çal??malardan biri Microsoft’un Windows Phone’a, uygulama haz?rlayacak ki?ilere para ödemesi. Projeler uygun görülürse, Microsoft ürün geli?tiricilere 60.000 ile 600.000 […]

Sayfa 1 / 212