Ana sayfa » Etiket arşivi » yeni

\ \

Yeni domain uzantıları yakında satışta

?nternet dünyas? geli?meye ba?lad?kça domainlerde de azalma ba?lad?. Yeni jenerik domainlerin al?m? ?u anda imkans?zken ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi de bu alanda çal??malara yürütüyor. ?BB taraf?ndan “ist” uzant?s?n?n ba?vurusu yap?l?rken bunun yan? s?ra ?stanbul ile özde?le?mekte olan baz? domain uzant?lar?n?n 2015 içerisinde sat??a sunulmas? bekleniyor. EN POPÜLER ?S?MLER ARASINDA ?STANBUL VE ?ST BULUNUYOR Yeni domainlerde en […]

\ \ \

Apple, yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor

Yeni nesil ve ucuz telefonlar?n? geçti?imiz dönemde sat??a sunmu? olan Apple her zaman oldu?u gibi çal??malar?na hiçbir ara vermiyor. ?nternet sitesindeki kariyer bölümünden ödeme yaz?l?m? mühendisi alacaklar?na dair yeni bir afi? açan Apple, elinde bulundurdu?u 500 milyondan fazla kredi kart? bilgilerini de?erlendirmek istiyor gibi görünüyor. Ayr?ca yeni ödeme sisteminin as?l amac? farkl? pazarlara da girmek […]

\ \ \

SkyDrive, isim değiştiriyor

Microsoft’un çok kullan?lan bulut depolama hizmeti SkyDrive’a ?ngiltere’de dava aç?ld?. Sky televizyonlar? taraf?ndan aç?lan davada uygulaman?n isim de?i?tirmesi gerekti?i karar? mahkeme taraf?ndan al?n?rken art?k SkyDrive’? yeni bir isimle kullanaca??z. ?imdilik sadece ?ngiltere’de isim de?i?ikli?ine gidecek olan Microsoft’un yeni ismi tüm dünya üzerinde kullanmas? ?u anda konu?ulanlar aras?nda yer al?rken biz de resmi bir aç?klaman?n gelmesini […]

\ \ \

Facebook tasarımını değiştiriyor

Facebook Messenger uygulamas?na yeni bir arayüzün gelmesiyle birlikte aylarca ortal?kta dola?an yeni Facebook uygulama arayüzü de neredeyse do?rulanm?? gibi oldu. Facebook’un mobil cihazlarda kulland??? uygulaman?n yeni versiyonunda Messenger’a benzer bir arayüz ve renk yap?land?rmas? kullanmas? bekleniyor. iOS 7’nin tasar?m?n? and?rd???n? söyleyebilece?imiz yeni tasar?m bakal?m gerçekten de gelecek mi? Android için Facebook uygulamas?n?n yeni arayüze sahip […]

\ \

Nokia Asha’nın yeni modelleri gözüktü

Lumia modellerine göre daha alt segmentte kalan Asha serisine yeni telefonlar ekleniyor. Nokia’n?n en ba?ar?l? serilerinden biri olarak gösterilen ve sat??lar?yla da memnun eden Nokia Asha serisi yeni internete dü?mü? olan foto?raflarla birlikte çok büyük ihtimal iki yeni model daha kazanacak yak?n zamanda. Tasar?mlara bakarsak Asha’n?n da tasar?m olarak Lumia’ya benzetilmeye çal???ld???n? söyleyebiliriz. Asha ailesine […]

\ \ \ \ \ \ \

iPad Air Türkiye fiyatı belli oldu

Apple’?n geride b?rakt???m?z ay tan?tm?? oldu?u iki yeni iPad modeli için Türkiye ad?na önemli aç?klamalar geldi. Daha önce 27 Kas?m’da Türkiye’de sat??a sunulaca?? aç?klanan tabletlerin art?k fiyat? da aç?kland?. iPad Air Türkiye fiyat? ve iPad Mini Türkiye fiyat? tüm seçeneklerle bizlere sunulurken a?a??da verdi?imiz tabloda bunlar? görebilirsiniz. ??te ç?k?? tarihi ve fiyatlar… iPad Air ve […]

\ \ \ \ \ \

Facebook beğen tuşu değişiyor

Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal payla??m sitesi olan Facebook çok radikal bir de?i?ikli?e gidiyor. Senelerdir de?i?memi? birkaç ?eyden biri olan be?en tu?u da art?k yeni tasar?m?na kavu?uyor. Yukar?da gördü?ünüz tasar?mla birlikte gelecek olan yeni be?en tu?unda en çok dikkat çeken ?ey ise ba? parma??n grafikten kald?r?lm?? olmas?. Facebook ünlü Be?en tu?u için köklü bir tasar?m […]

\ \

iPad Mini yarın tanıtılıyor

Uzun süredir yeni ürünlerini tan?tmas?n? bekledi?imiz Apple sonunda sürprizlerini yar?n bizlere sunacak. Geçti?imiz günlerde iPhone 5C ve iPhone 5S’i sunarak ilgiyi zaten üzerine çekmi? olan dünyan?n en de?erli firmas? ?imdi ise tablet versiyonlar?n? bizlere sunacak. Gelen bilgilere göre Apple’?n tan?t?m etkinli?i yar?n Türkiye saati ile saat 8’de ba?layacak ve yeni iPad ile birlikte yeni iPad […]

\ \ \

22 Ekim Apple Etkinliği

Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde önemli tan?t?mlar yapmakta olan Apple gelenekleri bozmad? ve 22 Ekim tarihinde etkinlik düzenleyece?ini söyledi. Bas?n mensuplar?na gönderilen renkli davetiyelerde tarih 22 Ekim gösterilirken tan?t?lacak olan ürünleri tahmin etmek pek de […]

\ \ \ \ \

Google Plus yeni güncelleme

Google Plus üye say?s?n? her geçen gün art?r?yor, hatta ?imdiden Facebook ve Twitter’a kafa tutabilecek bir konuma geldi. Çal??malar?n? daha iyisini elde etmek için durmaks?z?n sürdüren Google ekibi, belki de ?u ana kadar yapt?klar? en iyi güncellemeyi sosyal platforma dahil etti. Google Plus’a gelen yeni özellik sayesinde art?k mobil platformlardan foto?raf?n?z?n, resminizin çözünürlü?ünü bozmadan upload […]

Sayfa 1 / 212