• Yeni domain uzantıları yakında satışta

  ?nternet dünyas? geli?meye ba?lad?kça domainlerde de azalma ba?lad?. Yeni jenerik domainlerin al?m? ?u anda imkans?zken ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi de bu alanda çal??malara yürütüyor. ?BB taraf?ndan...

 • 22 Ekim Apple Etkinliği

  Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde...

 • Facebook tasarımını değiştiriyor

  Facebook Messenger uygulamas?na yeni bir arayüzün gelmesiyle birlikte aylarca ortal?kta dola?an yeni Facebook uygulama arayüzü de neredeyse do?rulanm?? gibi oldu. Facebook’un mobil cihazlarda kulland??? uygulaman?n...

 • Internet Explorer yeni reklamı

  Microsoft’tan, Internet Explorer’? kötüleyenlere büyük bir ele?tirel reklam geldi. ?nternet üzerinde bo? bo? zaman geçirip kendi programlar?n? kötüleyen ki?ilerden art?k b?kt?klar?n? belirten Microsoft, yeni reklam?nda...

 • iPad Mini yarın tanıtılıyor

  Uzun süredir yeni ürünlerini tan?tmas?n? bekledi?imiz Apple sonunda sürprizlerini yar?n bizlere sunacak. Geçti?imiz günlerde iPhone 5C ve iPhone 5S’i sunarak ilgiyi zaten üzerine çekmi? olan...

 • Facebook beğen tuşu değişiyor

  Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal payla??m sitesi olan Facebook çok radikal bir de?i?ikli?e gidiyor. Senelerdir de?i?memi? birkaç ?eyden biri olan be?en tu?u da art?k yeni...

 • Yeni Facebook Messenger indir

  Facebook Messenger’dan yeni bir devrim daha geliyor. TElefonlara smsssiz mesajla?ma ?ans? tan?yan ilk programlardan olan Facebook Messenger, art?k WhatsApp gibi olabilir. Son zamanlarda ortada dola?an...

 • Google Plus yeni güncelleme

  Google Plus üye say?s?n? her geçen gün art?r?yor, hatta ?imdiden Facebook ve Twitter’a kafa tutabilecek bir konuma geldi. Çal??malar?n? daha iyisini elde etmek için durmaks?z?n...