Ana sayfa » Etiket arşivi » 2012

\ \ \ \

Google’da en çok aranan kelimeler 2012

Her sene bizlere düzenli olarak aktar?lan senenin en çok aranan kelimeleri bu sene de Google Zeitgeist taraf?ndan verildi. Ülkemizde en çok aranan kelimeler belli oldu ve a?a??da bunlar?n listesini görebilirsiniz. Sosyal medya devi facebook her sene gibi bu sene de birinci s?rada yer al?yor. Asl?nda liste pek de fazla ?a??rt?c? bir halde de?il. Google’da en […]

\ \ \ \ \

Intel ZiiLabs’i alıyor

Intel büyük yat?r?mlar yapmaya devam ediyor. En son olarak inan?lmaz güçte bir i?lemci üreteceklerini aç?klayan ?irket performanstan sonra GPU’ya da önemi art?rmaya ba?lad?. Creative firmas? ile anla?an Intel, Creative’in en son geli?tirdi?i sistem ve ?irket olan ZiiLabs’i toplam 50 milyon dolar kar??l???nda sat?n al?yor. ?irketin sadece kendisi için 30 milyon dolara ödeyecek olan Intel, ?irketin […]

\ \ \ \

Yeni iMac fiyat

Apple geçti?imiz ay yeni iMac’lerini bizlere tan?tm??t?. ?u anda elimizde bulunan modellere göre çok daha fazla yol kat etmi? olan iMac’ler o zaman yap?lan aç?klamaya göre bu ay içerisinde ç?km?? olmal?yd? ama ya?anan sorunlar nedeniyle bu ertelendi. Daha da kötüsü ortaya at?lan bir iddia iMac’lerin bu y?l içerisinde yeti?tirilemeyecek olmas?yd?. Ama Apple’dan bu duruma resmi […]

\ \ \ \

Facebook, Threadsy’yi satın aldı

Gün geçtikçe pazar pay? kaybeden ve milyar dolarlar zarar eden Facebook, kaybetti?i pazar?n? ba?ka uygulama ve siteleri sat?n alarak geri kazanmay? planl?yor. Geçti?imiz aylarda Instagram’? alan Facebook, ?imdi de Threadsy’yi sat?n ald?. Facebook’un politikas? anla??ld? gibi gözüküyor. Y?lan?n ba??n? küçükken ezmeyi dü?ünen Facebook, Twitter’da bu i?lemi yapmad??? için ba??n? duvarlara vurmu?tu. ?imdi ise kendisine rakip […]

\ \ \ \ \

Strike X Air Kasalar

Aerocool, bilgisayar parças? tutkunlar? için özel olarak bir kasa üretti. S?k s?k parça de?i?tiren ve test edenler için üretilen bu kasa, parça modifiye etmek için çok uygun giri?lere sahip. Tasar?m?yla da zaten normal kasalar?n hiçbirine benzemeyen Strike X Air oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Kasada renk olarak da siyah üzerine k?rm?z? renkleri kullan?lm??. 120 mm […]

\ \ \ \

AMD işlemci fiyat indirimleri

Intel’in pazar gücüne kar?? art?k dayanamayan AMD, fiyatlar?nda indirime gidiyor. Özellikle oyun kullan?c?lar? taraf?ndan Intel’in seçilmesinin sebebi AMD’nin çok çabuk ?s?nan i?lemciler üretmesi. Ama fiyat-performans baz al?nd???nda AMD i?lemciler daha kârl? ç?k?yor. Önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat düzenlemesine göre AMD i?lemcilerinde yüzde 1 ile yüzde 23 aras?nda bir fiyat indirimi ya?anacak. AMD’nin üretti?i en h?zl? […]

\ \

HP milyarlar kaybetti

73 y?ll?k dev teknoloji ?irketi HP 9 milyar zarar etti. CEO’nun zor anlar ya?ad??? aç?klama s?ras?nda yöneticiler kan ter içinde kald?. Geçti?imiz sene ak?ll? telefonlar?n etkinli?ini art?rmas?yla HP de bu piyasaya girmeye karar vermi?ti. Görünen o ki HP bu karar?ndan pi?man olmu? durumda. Çünkü 9 milyar dolarl?k zarar?n yar?s?ndan ço?u bu sektör sonucunda oldu. Di?er […]

\ \ \

WhatsApp rekor kırdı!

WhatsApp twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada yeni bir rekora imza att???n? duyurdu. Ücretsiz mesajla?ma servisi olarak kullan?lan WhatsApp geçti?imiz gün, bir gün içerisinde at?lan en fazla mesaja tan?kl?k etti. Ak?ll? telefonlar?n say?s?n?n ve kullan?c?s?n?n her geçen gün artmas?yla da WhatsApp kullan?c?lar? artt?. Bunla orant?l? olarak mesajlar?n say?s? her geçen gün artmaya devam ediyor. Samsung’un h?zl?ca ele […]

\ \ \ \ \

Logitech K310 Yıkanabilir Klavye

Tüm dünya taraf?ndan art?k kabullenilen, bilgisayar?n en mikrop dolu parças? taraf?ndan görülen klavyeler art?k temizlenebilecek. Günde binlerce kez temas edilen klavye, hele ki internet kafe gibi toplum alanlar?nda mikrop say?s?n? kat kat art?r?yordu. Logitech’in geli?tirdi?i bir klavye ile art?k bu tela?tan kurtulaca??z. Art?k klavyelerimizi suyla y?kayabilece?iz. Normalde klavyenin iç k?sm?na tek su girdi?inde bozulan manyetizma […]

\ \ \ \ \

Sony Xperia Tablet İnceleme

Sony, Xperia serisiyle co?tu bir kere. ?imdi bu seriyi tabletlerle de zenginle?tirmek istiyor. Ak?ll? telefonlar serisine eklenecek olan cihaz ise bir tablet olacak. Xperia Tablet ad?yla piyasaya sürülecek olan bu tabletin ne zaman ç?kar?laca?? da art?k biliniyor. Tasar?m olarak klasik görünümden uzakla?may? ba?aramayan Sony Xperia Tablet’in çok ince olaca?? belirtildi. Bu incelik sayesinde görünüm olarak […]

Sayfa 1 / 212