Ana sayfa » Etiket arşivi » Apple

\ \ \

Apple, akıllı saati için iddialı açıklamalar yapıyor

Giyilebilir teknolojilerin büyük ra?bet gördü?ü ve yeni yeni geli?meye ba?lad??? bu aralarda Apple halen ilk ak?ll? saatini tan?tm?? de?il. HTC, LG ve Samsung gibi markalar çoktan Android Wear i?letim sistemli ak?ll? saatlerini tan?tt?lar. Ancak Apple bir hayli sab?rl? ve istikrarl? gözüküyor, zira yine büyük iddialar içeren bir aç?klama geldi. Bakal?m dev ismin sektöre giri?i ne […]

\ \ \

Tim Cook ne kadar maaş alıyor?

Dünyan?n en büyük ?irketi denince akla ilk gelen isimlerden biri kesinlikle Apple olacakt?r. Geride b?rakt???m?z hafta Facebook çal??anlar?n?n maa?lar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan beklentiler di?er firmalara da dönmü?tü ve biz de ?imdi sizler için Apple’?n CEO’su Tim Cook’un maa??n? aktaraca??z sizlere. Son senelerde ?irketi çok iyi bir ?ekilde yöneten, daha fazla kâr etmesini sa?layan ve büyük ekranl? […]

\ \

Apple Campus 2 göründü

Apple, birkaç sene içerisinde yeni bir merkeze ta??nacak. Bu bilgi bu vakte dek Apple taraf?ndan resmi olarak aç?klanmasa da ortaya at?lan iddialar ve kan?tlar durumu defalarca kez bizlere sundu. Campus 2 ad?n? alacak yeni yerle?im birimi sonunda tepeden de görüntülendi. Casus uçaklar sayesinde görüntülenen Apple Campus 2’nin videosunu a?a??dan 4K kalitesiyle birlikte izleyebilirsiniz. ?n?aat sahas?n?n […]

\ \

Apple, S serisini bitiriyor

Yeni ç?kard??? tableti iPad Air’de isim de?i?ikli?ine giden Apple, ayn? takti?i telefon serisi iPhone için de kullanacak iddias? geldi Çin’den. Çin kaynakl? bir sitede ç?kan habere göre “s” ekinin yanl?? anla??lmalara neden olmas? sebebiyle Apple, iPhone 6S ve iPhone 6 Plus S’in isimlerini farkl? ?ekilde lanse edecek bizlere. 2015’te ç?k???n? gerçekle?tirecek olan telefonlar?n hangi isimle […]

\ \ \ \ \ \

Apple ve Microsoft’tan yeni ortaklık

Geçti?imiz iki gün önce düzenlenen etkinli?inde iki yeni i?letim sistemini tan?tan Apple, tüm dünyan?n ilgisini bir anda üstüne çekmeyi ba?arm??t?. iOS 8’i yay?mlayan ve bunun yan? s?ra OS X 10.10’u da tan?tan Apple, OS için Microsoft ile bir ortakl??a gitti. Daha önce Siri’de arama yaparken Bing altyap?s?n? kullanan Apple, OS’un Spotlight aramas?nda da Bing kullanaca??n? […]

\

Apple, Beats’i satın aldı

Uzun süredir internette Apple’?n Beats’i alaca?? yönünde iddialar dönmekteydi. ?ki firmadan da bu konu hakk?nda bu vakte kadar bir yalanlama gelmemesi ve anla?man?n gayet akla, mant??a yatar bir yap?da olmas? sat?n alma i?leminin ihtimalini art?r?yordu. Son olarak resmi aç?klama da geldi ve Apple, Beats Electronics’i tam 3 milyar dolar kar??l???nda sat?n ald?. Gayet iyi bir […]

\ \ \

Devlerin kâbusu artık İbrahim Baliç

Türk bilgisayar yaz?l?mc?lar? yine i? ba??nda. Bilgisayar ve a? güvenli?i konusunda dünya çap?nda olan ünümüz yeniden kan?tland?. ?ngiltere’ni ba?kenti Londra’da ya?ayan ?brahim Baliç, daha önce çökertti?i Facebook ve Apple’dan sonra bu sefer de Google’?n ba??n? belaya soktu. Geçti?imiz günlerde bildi?iniz gibi PlayStore kullan?ma tamamen kapanm??t?. Ne uygulama indiriliyordu ne de yükleniyordu. Bunun nedeni ise ?brahim […]

\

Yeni iPad’ler ortaya çıktı

Geride b?rakt???m?z ak?am saatlerinde Apple taraf?ndan yay?mlanm?? olan yeni iOS 7.1 güncellemesiyle birlikte beklenilen di?er s?rlar da yava? yava? ortaya ç?kmaya ba?l?yor. Birçok performans iyile?tirmesi getiren, bunun yan? s?ra grafik tasar?mda da baz? de?i?iklikler sunan yeni iOS 7.1 güncellemesi bizlere yeni nesil iPad’leri de gösterdi. Gelen bilgilere göre yeni iPad iki farkl? ekran boyutuyla sat??a […]

\ \ \ \

Apple, PC ve Tablette liderliğe oynuyor

Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i elinde bulundurdu?u görünürken Samsung’un da büyük yükseli?te oldu?u gözden kaçm?yor. Pazar pay?n?n ço?u iPad’den Pazar pay? yüzde 20’lere ula?an Apple’?n cihaz sat?? adeti de artt?. Geçti?imiz y?l?n son çeyre?inde 25 […]

\ \

iTunes’a yeni ödeme seçeneği

Amerika’n?n en önde gelen gazetelerinden biri olan Wall Street Journey, Apple ile ilgili müthi? bir iddiay? ortaya att?. ?u an için iTunes üzerinden ald???m?z uygulamalar?, filmleri, albümleri ve di?er ?eyleri PayPal üzerinden ödeyebiliriz. Ancak Apple yak?n zamanda kendi ödeme sistemini geli?tirecek gibi; hiç de?ilse haber bu içeri?e sahip. Elbette haz?r kullan?lan ve çok pratik bir […]

Sayfa 1 / 41234